Enligt arbetsmiljölagen §7 ska personlig skyddsutrustning användas då betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte kan nås på annat sätt.

Det ska alltså vara en nödlösning. På många byggarbetsplatser krävs hjälm slentrianmässigt. 

Målarettan yrkar att Förbundsmötet beslutar att Målareförbundet tillsammans med övriga byggfack arbetar mot slentrianmässigt användande av skyddshjälm där risk inte föreligger.

Förbundsstyrelsen bifaller motionen. Problemet har tidigare diskuterats bland förbundets arbetsmiljöansvariga och regionala skyddsombud.

Att målarna bär hjälm där det finns risk för fall av material från högre höjder ser förbundet som självklart, men att kräva det när målningsarbetet utförs i utrymmen där det är normal takhöjd och inga andra yrkesgrupper arbetar över målarna utgör en onödig belastning. 

Den möjlighet förbundet har är att kräva att företagen för en riskbedömning på vad arbetet med hjälm innebär. Förbundet kan sedan driva det vidare som en 6:6a vilket är ett sätt att få Arbetsmiljöverket att ta ställning i frågan.

Under hösten 2012 lyftes frågan i Måleribranschens arbetsmiljöråd och diskussioner förs med bland annat Skanska. Förbundsstyrelsen ser det som positivt att lyfta frågan ett steg till och driva den gemensamt med övriga byggfack. Förbundsmötet föreslås bifalla motionen.