Byggnadsarbetare exponeras ofta för olika typer av damm på en byggarbetsplats. Byggdamm kan orsaka till exempel KOL, silikos, cancer och allergier. Nu finns ett nytt informationsmaterial med råd kring hur man kan minska byggdammet i olika arbeten.

 

Under 1960- och 1970-talen genomfördes informationskampanjer för att utrota silikos (stendammslunga). Sedan slutet av 1970-talet och början av 1980-talet har antalet dödsfall och nyanmälda fall per år av silikos minskat från nära hundra till cirka tio fall i början av 2000-talet. Men den generation som fick ta del av kunskapen finns till stor del inte kvar på arbetsmarknaden och kunskaperna om hälsoriskerna har minskat


Därför har
ett nytt material tagits fram som beskriver riskerna med byggdamm och vad man kan göra för att minska dammspridningen. Materialet riktar sig till platschefer, produktionsplanerare, BAS-P/BAS-U-representanter, arbetsledare och skyddsombud. Det är framtaget av Prevent tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Byggnads och Ledarna.
– Det känns väldigt angeläget att återinföra kunskaperna om hur viktigt det är att skydda sig mot hälsofarligt byggdamm. Ofta handlar det om ganska enkla åtgärder men som kan ha stor effekt på hälsan, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.


Informationsmaterialet
bygger på en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet om effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.