Regeringen vill att fler ska välja lärlingsutbildningen för sin yrkesutbildning. I budgetpropositionen finns förslag för att öka utbildningens kvalitet. Regeringen vill också införa lärlingsanställning.

Enligt utbildningsminister Jan Björklund, FP, visar erfarenhet från andra länder att arbetsplatsförlagd utbildning ofta leder till jobb för lärlingarna. På sikt är regeringens förhoppning att hälften av ungdomarna som går yrkesutbildning gör det i lärlingsform. I budgetpropositionen finns förslag att lärlingar ska få 1 000 kronor per studiemånad för att täcka kostnader för resor och mat. Företagen som tar emot lärlingar föreslås få 17 500 kronor mer per lärling och år. I dag får företagen 30 000 kronor. Kommuner ska kunna få ett tidsbegränsat utvecklingsbidrag och även branschorganisationer ska stödjas ekonomiskt för sitt engagemang.

Jonas Lindberg på Måleribranschens yrkesnämnd, MYN, tycker det är positivt om företagen som tar sig an en lärling får en bättre ersättning.
– Det kostar tid, insatser och pengar för företagen att delta i handledarutbildning, följa upp eleven, dokumentera och så vidare.
Lärarförbundet ser risker för uppsägningar inom sin kår om verksamheten minskar.
Regeringen vill också införa en särskild anställningsform, gymnasial lärlingsanställning, som bygger på att lärlingen är elev och får lön enligt avtal. Det förslaget är ute på lagrådsremiss och regeringens förhoppning är att anställningsformen ska träda i kraft den 1 juli 2014.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se