Nyheter
Finansdepartementet har presenterat ett lagförslag om närvaroliggare i byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.

Reglerna som föreslås är anpassade till byggbranschens skiftande förhållanden. Byggherren ska bland annat anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. De näringsidkare som sedan utför arbete på byggarbetsplatsen ska ansvara för att deras anställdas närvaro dokumenteras i personalliggaren.
Vidare föreslås att näringsidkaren ska skicka personalliggaren till Skatteverket en gång i månaden och att byggherren ska anmäla till Skatteverket vilka näringsidkare som ska utföra byggverksamhet på byggarbetsplatsen samt vilka personer som kommer att vara verksamma i byggverksamheten. Skatteverket får då möjlighet att göra avstämningar mellan dessa uppgifter. Systemet utvecklar såväl byggherrens som entreprenörernas ansvar och bidrar bland annat till att synliggöra entreprenörskedjan.
Skatteverket föreslås också kunna göra oannonserade kontrollbesök och utöva tillsyn på byggarbetsplatserna. En kontrollavgift ska kunna tas ut om skyldigheterna inte följs.

HELENA FORSBERG