Svenska Målareförbundet och arbetsgivarorganisationen Målaremästarna har tvisteförhandlat om parkeringsavgifter som Målareförbundet har hävdat att arbetsgivaren ska betala. När tvisten inte kunde lösas tog arbetsgivarorganisationen frågan till Arbetsdomstolen.

Målaren använder sin egen bil för att ta sig och sina verktyg från hemmet till platsen där han för dagen arbetar. Bilen används också för förflyttning mellan arbetsplatser under dagen. För dessa resor får han milersättning enligt Måleriavtalet.

Räknas som tjänsteresa

Normalt sett ses en resa mellan hemmet och arbetet som en privat resa men för målarnas del, när de utgår från hemmet i stället för en av arbetsgivaren anvisad lokal, räknas det som tjänsteresa och milersättningen som arbetsgivaren betalar är skattefri.

Parkeringsavgifterna, i det aktuella fallet 2 400 kronor, ansåg inte arbetsgivaren att de hade skyldighet att betala.

Har fått en sportbag till utrustning

Målareförbundet har hävdat att även om det inte finns reglerat i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet är det praxis att arbetsgivaren står för kostnader i samband med jobb.

Arbetsgivaren ersätter parkeringskostnader när de anställda använder arbetsgivarens bil. Detta framgår inte av kollektivavtalet. Målareförbundet anser det inkonsekvent att arbetsgivaren inte ska ersätta parkeringskostnader också när den anställde använder egen bil i tjänsten.

Målaren ska till arbetsstället ta med sig sina egna handverktyg samt skyddsutrustning. Detta väger enligt Målareförbundet 20 kilo och gör det komplicerat att färdas kollektivt.

Arbetsgivaren hävdar att de arbetstagare som åker kollektivt fått en sportbag av företaget att bära sin utrustning i. En annan anställd vid företaget vittnade i Arbetsdomstolen om att hon gett upp försöket att åka kollektivt eftersom hon då var beroende av kollegor med bil som transporterade hennes verktyg.

Anser att måleribranschen kräver egen bil

Arbetsdomstolen skriver i sin dom att det varken av kollektivavtalet eller av anställningsavtalet följer någon skyldighet för bolaget att ersätta den anställde för parkeringskostnaderna.

Enligt Arbetsdomstolen är det en klassisk intressefråga som bör lösas avtalsvägen. Målareförbundet ska ersätta motparten för rättegångskostnaderna om 320 000 kronor.

En ledamot i domstolen håller inte med utan anser att måleribranschen är organiserat på så sätt att det i praktiken kräver egen bil, och då ska arbetsgivare stå för utläggen.