Hur vill ert parti förbättra arbetsmiljön och minska antalet olyckor på våra arbetsplatser?

Vänsterpartiet: Genom mer pengar till Arbetsmiljöverket, ett nytt nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning, en nationell handlingsplan mot fusk för att alla som jobbar i Sverige ska ha kollektivavtal samt en politik för stärkt anställningstrygghet.

Socialdemokraterna: Vill vi ha en nollvision mot dödsolyckor. Arbetet ska mer konkret ske genom att Arbetsmiljöverket för ökade resurser, ett vidgat uppdrag till de regionala skyddsombuden, satsningar på arbetsmiljöforskning och företagshälsovård samt kvinnors arbetsmiljö och fler arbetsmiljöinspektioner.

Miljöpartiet: Vi har i vårt budgetförslag avsatt 160 miljoner kronor mer till Arbetsmiljöverket för ökat förebyggande arbete och fler inspektioner. Miljöpartiet satsar på bättre arbetsmiljö för ökad bemanning och minskad stress, särskilt inom kvinnodominerade sektorer.

Sverigedemokraterna: Inget svar har lämnats trots flera påminnelser från redaktionen.

Centerpartiet: För oss är det jätteviktigt att arbetsmiljön förebygger ohälsa och arbetsolyckor och att människor mår bra på och av jobbet. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är fundamentalt och vi vill att arbetsgivarna ska ta ett större ansvar och göra det till en naturlig del i den vardagliga verksamheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön men vi anser också att facket har en viktig roll i att övervaka så att säkerhetsfrågorna är i fokus på arbetsplatsen.

Folkpartiet: Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön. På EU-nivå vill vi ha ambitiös lagstiftning och gemensamma och låga gränsvärden för farliga ämnen som exempelvis asbest. Vi har också skärpt reglerna kring brott mot arbetsmiljöregler.

Moderaterna: Arbetsmiljöpolitiken ska inte bara ta sikte på att minska riskerna för olycksfall och sjukdomar i arbetslivet, utan också på att en bra arbetsmiljö bidrar till utveckling av både människor och verksamheter. En god arbetsmiljö är en viktig del av arbetslinjen.
Arbetsmiljöverkets och andra myndigheters resurser prövas varje år. Genom öronmärkta satsningar med start 2009 har Arbetsmiljöverket tillförts cirka 47 miljoner kronor i nivåhöjning. * Se fotnot

Kristdemokraterna: Vi vill satsa på forskning om hur det moderna, gränslösa arbetslivet påverkar familjeliv, personlig hälsa och barnen. Det är viktigt att offentliga arbetsgivare, som är direkt eller indirekt politiskt styrda, går före i aktivt arbetsmiljöarbete.

* Fotnot: Regeringen minskade grundanslaget från 2006 då det var 554 800 miljoner kronor till  2010: 420 025 miljoner kronor, 2014: 520 765 miljoner kronor. Därefter har regeringen 2009-2011 tillfört extra anslag till Arbetsmiljöverket i storleksordningen 47 miljoner.  Källa: Arbetsmiljöverket

 

Läs mer: Så här säger skyddsombuden om arbetsmiljön

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

Fler heta frågor:
Sjukförsäkringen
Social dumpning
Otrygga anställningsformer
Arbetsmiljö