• Natalie Westermark är en av personerna som grottat ner sig i stadgarna och nu föreslår vissa förändringar. Foto: Tomas Nyberg

En arbetsgrupp har tagit fram förslag på nya stadgar för Målareförbundet. Nu ska medlemmarna i de olika avdelningarna tycka till om förslaget. Det formella beslutet tas i augusti på det förstärkta förbundsmötet.

 
Stadgarna anger vilka regler som gäller för organisationen och vilka uppgifter förbundet ska arbeta med. Regler som styr vilken uppgift förbundet har, medlemskap, demokratisk organisation och mycket mera. Några av de uppgifter som finns i stadgarna är att se till att avtalsreglerade arbetsformer och lönevillkor gäller, att verka för en god arbetsmiljö och en tillfredsställande arbetarskyddsverksamhet, bevaka att lagar och avtal följs, medverka till att yrkesutbildningen håller bra kvalitet och bedriva utbildnings- och studieverksamhet för att på så sätt stå väl rustade med kvalificerade förtroendevalda. Förändring av stadgarna kan endast göras vart fjärde år på det förstärkta förbundsmötet.

En av de förändringar som föreslås är att förbundet istället för förstärkt förbundsmöte var fjärde år ska ha kongress. Det har förbundet haft tidigare. Fördelarna som framförs med kongress är att kostnaden blir lägre med mindre mötestid däremellan. På en kongress tas alla större beslut och förbundsmötena kan hållas kortare.
I förslaget till nya stadgar har förbundsstyrelsen utökats med fler ledamöter för att alla avdelningar ska finnas representerade.
Natalie Westermark, målare och förtroendevald i Målarettan, har varit med i stadgekommittén för första gången.
– Det har varit roligt och lärorikt.

Hon berättar att de använt sig av en annan teknik mot tidigare år. Tidigare har kommittén mest tittat på de delar som det motionerats om.
– Nu har vi gått igenom punkt för punkt och ord för ord.
Natalie Westermark tycker att gruppen varit bra sammansatt. De som varit med ett tag har kunnat förklara hur man tänkt tidigare och varför vissa ändringar gjorts.
– Vi har tyckt olika och det är ju bra. Det har varit högt i tak och bra diskussioner.

Stadgarna består av 60-talet sidor och Natalie Westermark tycker de gjort ett bra jobb. Nu ska förslaget ut i avdelningarna på remiss. Då har medlemmarna ute i landet möjlighet att säga sitt. Den 7 april träffas stadgekommittén igen för att gå igenom de förslag som kommit in. Eventuella ändringar görs och sedan ska de nya stadgarna tas på det förstärkta förbundsmötet i augusti.
Stadgekommittén har förutom Natalie Westermark bestått av: Jan-Olof Gustavsson, avdelning 1, Mats Eriksson, avdelning 9, Stefan Andersson avdelning 2, Stefan Cedermark, förbundskontoret, och Peter Sjöstrand, vice ordförande.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se