En ny forskningsstudie visar att målarfärg innehåller höga halter allergiframkallande konserveringsmedel. Forskarna är oroade över att märkningen inte stämmer. Målarna får inte den information de behöver för att kunna skydda sig.
– Något kraftfullt behöver göras, säger Carola Lidén, professor och läkare vid Karolinska institutet.

Läs även: ”Använd heltäckande kläder”

Carola Lidén har tillsammans med andra internationella forskare undersökt halten av några av de mest allergiframkallande konserveringsmedlen i målarfärger. De har analyserat 71 färger, vit inomhusfärg, från fem länder, däribland Sverige.
– Studien visar att färgerna innehåller höga halter av MI och BIT som orsakar allergi och eksem hos målare och konsumenter. De får också luftburna besvär av att vistas i målade lokaler, säger Carola Lidén.
Studien visar att märkning och säkerhetsdatablad i många fall är felaktig eller vilseledande och att det är mycket dålig överensstämmelse mellan information om innehåll i säkerhetsdatablad och på burkar.
– De haltgränser som finns för märkning följs ofta inte, säger Carola Lidén och fortsätter:
– De halter som används i målarfärg idag är för höga. De orsakar allergi och eksem. Något kraftfullt behöver göras och det räcker inte med information.
Målare som får kontaktallergi eller astma av konserveringsmedlen får stora problem. Eftersom merparten av färgtillverkarna använder samma konserveringsmedel saknas alternativ för de som utvecklat allergi. De får också svårt i vardagen eftersom hygienprodukter innehåller samma konserveringsmedel.

Carola Lidén är kritisk till de stora luckorna i kraven på hur konserveringsmedel ska redovisas. Samma konserveringsmedel finns i kosmetika och hygienprodukter, men där är de begränsade. Industrin kan utelämna varningsmärkning och information om användningen av MI i färger eftersom ämnet ännu inte klassificeras som farligt, hudsensibiliserande (H317), enligt CLP-förordningen, som är EU:s förordning om klassificering och märkning av kemiska produkter. En process för att få ämnet klassat som farligt pågår, men tar tid.
I väntan på det säger Carola Lidén att branschen måste anstränga sig för att hitta bättre alternativ till de starkt allergiframkallande ämnena och innan alternativ finns åtminstone informera på ett seriöst sätt om vilka ämnen de använder i sina produkter.
– Det borde införas krav på att innehåll av alla isothiazolinoner och andra konserveringsmedel i färg ska anges på förpackningar och i säkerhetsdatablad oavsett halt, säger Carola Lidén och fortsätter:
– Det borde införas haltgränser för innehåll av isothiazolinoner i målarfärg som ligger betydligt lägre än de halter som används idag.

För den som är allergisk är det viktigt att undvika all kontakt med det allergiframkallande ämnet. Det är inte möjligt idag eftersom korrekt information inte ges på produkter eller i säkerhetsdatablad.
Den data som samlats in visar att färgerna innehåller mer än en isotiazolinon. Forskarna misstänker att tillverkarna tillsätter flera konserveringsmedel för att undvika behovet av varning som skulle vara nödvändig om bara ett konserveringsmedel användes i högre koncentration. Analysen visar också att det inte är någon skillnad i koncentrationen av MI mellan färger märkta med miljömärken och annan färg. Miljömärkning kan därför ge konsumenten en falsk trygghet.

Uppmätta konserveringsmedel

Forskarna mätte halten av methylisothiazolinone (MI kallas också MIT), methylchloroisothiazolinone (MCI kallas också CMIT) och benzisothiazolinone (BIT). MI och MCI i kombination har försäljningsnamnet Kathon, välkänt av många i måleribranschen.

Finns även i lim och fogmassor, men de ingick inte i den här studien.

Carola Lidén är professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och en av forskarna bakom studien.

Studien heter Methylisothiazolinone and benzisothiazolinone are widely used in paint: a multicentre study of paints from five European countries. Schwensen J, Lundov M, Bossi R, Banerjee P, Gimenez-Arnau E, Lepoittevin J, et al Contact Derm. 2015 Mar;72(3):127-38

Läs mer:

”Använd heltäckande kläder”

Kan färgen skada fostret?

Färgfabrikanter kommenterar forskning

Dags att återta målarskjortan

Hudproblem från konserveringsmedel ökar

Mörkertalet är stort

”Det finns stora luckor i kraven”