• Kristina Norlin är Mb-ombud på Sjölanders måleri i Sundsvall. Foto: Tomas Nyberg

Medbestämmandeombudet, MB, ute på arbetsplatsen ska ta tillvara medlemmarnas intressen och vara den naturliga kontakten med fackföreningen.
Kristina Norlin är ett av Målareförbundets 288 MB-ombud. Men fler behövs.

Vad är MB-ombudets uppgift?
– Mb/kontaktombudets uppgifter är att förhandla med arbetsgivarna om de planerar att göra vissa förändringar i sin verksamhet som påverkar arbetstagarna, som till exempel inköp av nya företagsbilar eller om det sker ändrade förhållanden i verksamheten som att företaget skall köpa upp något annat företag. Mb ombudet är också med vid utläggningsförhandlingar och om arbetsgivaren behöver varsla om arbetsbrist.

– Mb ombudet ska även bli informerad om hur verksamheten utvecklas i företaget, hur det går ekonomiskt och produktionsmässigt. Man har även rätt att granska arbetsgivarens räkenskaper och andra handlingar som rör verksamheten för att kunna bejaka medlemmarnas intresse.
– Arbetsgivaren ska även förhandla med mb ombudet om han planerar att använda sig av underentreprenörer på vissa jobb.
– Mb samarbetar med skyddsombudet på skyddsronder och gör egen uppsökande verksamhet.
– Det är ju viktigt att man som mb ombud tar sitt uppdrag på allvar och känner att man är en förlängd arm för avdelningen. Jag tycker att det är viktigt att man visar sig på olika fackliga aktiviteter och möten så att man håller sig uppdaterad på vart verksamheten är på väg. Man ska ju föra medlemmarnas talan som mb ombud.
– Det är ju inte heller fel att gå en utbildning eller två per år för att hålla sig uppdaterad. Det är ju också en rättighet man har som Mb ombud enligt förtroendemannalagen.

När ska målaren ta kontakt med sitt MB-ombud?
– Målaren kan ta kontakt med sitt MB ombud om man känner att något blivit fel i samband med en uppsägning eller en löneutbetalning.
– Om man har några frågor i kollektivavtalet.
– Om man har några frågor angående förändringar på arbetsplatsen.

LÄS ÄVEN: De bildade klubb för att påverka sitt jobb

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

Medbestämmandelagen – MBL

– Det är en rätt för arbetstagare och arbetsgivare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer, att utnyttja detta medlemskap samt att verka för organisationen.
– Förhandlingsrätt: Ett fackförbund har rätt till förhandling med arbetsgivaren i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagare i organisationen. Vid viktigare förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren ta initiativ till förhandlingar med det fack som arbetsgivaren slutit kollektivavtal med. Förhandlingar ska ske innan beslut fattas i frågan.
– Information: Fackförbundet har även rätt till fortlöpande information om verksamheten och riktlinjerna för personalpolitiken.
– I MBL finns också bestämmelser om kollektivavtalet och dess rättsverkningar.