Ilse Hviid började arbeta inom måleri 2002, först som servicearbetare och 2007 fick hon sitt gesällbrev. Efter många års arbete med färger innehållande konserveringsmedel drabbades hon av eksem 2012.

Efter en tids sjukskrivning kom hon tillbaks till jobbet strax innan företaget gick i konkurs. Ilse Hviid blev arbetslös och fick jobb på en annan målerifirma men tvingades sluta efter knappt två veckor på grund av eksem.

Berodde på konserveringsmedel i färgen

Försäkringskassan konstaterade att de berodde på konserveringsmedel i färgen och godkände eksemen som arbetsskada. Joakim Nexbo hjälpte henne med anmälan till Försäkringskassan och till den kollektivavtalade försäkringen i AFA varifrån hon fått ersättning för medicinsk invaliditet.

När Målarnas ombudsman Joakim Nexbo pratade med Ilse Hviid förra året uppdagades att Försäkringskassan betalar ut livränta på felaktiga grunder.

– De har kontaktat det företag hon jobbade på i två veckor där hon hade lägre lön än där hon var anställd i många år och eksemen debuterade, säger Joakim Nexbo.

Ville ställa företaget ansvarigt

LO-TCO rättskydd har börjat processen för att Försäkringskassan ska betala ut rätt ersättning retroaktivt med utgångspunkt från rätt lön och de löneökningar målare fått genom åren ska läggas på livräntan.

Joakim Nexbo och Ilse Hviid kom överrens om att driva ärendet för att ställa det första företaget ansvariga som vållande till hennes arbetsskada.

– Vi vann. Den 11 november kom beslutet från vållandenämnden, säger Joakim Nexbo.

Det innebär att hela TFA öppnar sig till att omfatta skadeståndsersättningar avseende sveda och värk, livränta och ersättning för karensdagar i samband med sjukskrivning.

Överexponering av allergiframkallande ämnen

Vissa ekonomiska ersättningar går bara att få om arbetsgivaren ses som vållande och diagnosen är någon av de som internationella ILO fastställt att de orsakas av yrket.

På den listan finns till exempel vibrationsskador, sjukdomar orsakade av asbest och kemikalie allergi.

Vållandenämnden har slagit fast att arbetsgivaren genom sin oaktsamhet vållat henne denna sjukdom. Ilse Hviid utsattes för en överexponering av allergiframkallande ämnen i färgen genom att arbetsgivaren inte tillhanda höll tvättmöjligheter eller personal- omklädningsutrymmen.

Hon åkte hem i sina arbetskläder och duschade i sitt eget badrum där också arbetskläderna förvarades. Vid sliparbeten saknades ändamålsenligt dammsugare och även företagshälsovården var bristfällig.

Vållandeprövning

Vållandeprövning innebär att den skadade för att få viss ersättning från TFA (till exempel för inkomstförlust) måste kunna visa att en arbetsgivare som har tecknat TFA varit vållande till arbetsskadan.

Bedömningen sker av en särskild nämnd – Vållandenämnden – utsedd av arbetsmarknadens parter. Nämnden består av domare från hovrätt och tingsrätt. Nämnden är ingen domstol utan avger ett utlåtande som skaderegleringen grundas på. Om Vållandenämnden bedömer att arbetsgivaren har vållat arbetsskadan beräknar AFA Försäkring hur stor inkomstförlusten är och lämnar ersättning för denna.

Förutsättningen för att ett vållande ska prövas är att arbetssjukdomen är godkänd som arbetsskada av AFA Försäkring eller Försäkringskassan.

Ilo:s förteckning över yrkessjukdomar

 1. Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos, antrakosilikos, asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan eller döden.
 2. Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm.
 3. Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos), lin, hampa eller sisal.
 4. Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som förekommer i arbetsprocessen.
 5. Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning).
 6. Sjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga föreningar därav.
 7. Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga föreningar därav.
 8. Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga föreningar därav.
 9. Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga föreningar därav.
 10. Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga föreningar därav.
 11. Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga föreningar därav.
 12. Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar därav.
 13. Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav.
 14. Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga föreningar därav.
 15. Sjukdomar orsakade av koldisulfid.
 16. Sjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska kolväten.
 17. Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer.
 18. Sjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitroderivat av bensen eller dess homologer.
 19. Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av salpetersyra.
 20. Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner.
 21. Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmonoxid, cyanväte eller toxiska föreningar därav, svavelväte.
 22. Hörselnedsättning orsakad av buller.
 23. Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, senor, ben, leder, perifera blodkärl eller perifera nerver).
 24. Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft.
 25. Sjukdomar orsakade av joniserande strålning.
 26. Hudsjukdomar orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska faktorer som ej tagits upp under andra rubriker.
 27. Primär hudcancer orsakad av tjära, beck , mineralolja, antracen eller föreningar, produkter eller rester av dessa substanser.
 28. Lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest.
 29. Infektions- eller parasitsjukdomar förvärvade i yrkesarbete som medför särskilt stor risk för smitta.