• Foto: Tomas Nyberg

 Av de avtalskrav som Motorbranschens arbetsgivareförbund (MAF) överlämnat framgår att de vill ha än mer makt över hur lackerarnas arbetstid förläggs. De vill också styra hur löneökningarna fördelas mellan de anställda.

Stefan Cedermark, Målareförbundets ombudsman som är förhandlingsansvarig för lackavtalet tycker att Motorbranschens Arbetsgivareförbund agerar seriöst till skillnad från Måleriföretagen.
– MAF vill förhandla. De delger oss sina yrkanden så möjligheterna görs så stora som möjligt att få till en överenskommelse om nytt Lackavtal innan det löper ut den sista april, säger han och fortsätter:
– Sen att vi ligger milsvid ifrån varandra gällande vad vi ser är bra förändringar i avtalet är naturligt.
Målareförbundet vill modernisera avtalet genom att reglera frågor i kollektivavtalet som gör att lackeraren får friskare arbetsliv. Förbundet vill ha ett arbetsmiljöavtal, de vill att större hänsyn ska tas till arbetstagarens förutsättningar vid beordrad övertid och en höjd övertidsersättning.
– De förändringar MAF yrkar är det klassiska som att få makten över arbetstidens förläggning samt att få makten över hur löneökningarna skall fördelas mellan de anställda, säger Stefan Cedermark.

Enligt dagens avtal kan arbetstiden förläggas 06:30 – 16:30 och vill man frångå det så sker en lokal förhandling. MAF vill kunna förlägga arbetstiden 05:00-22:00. Och när det finns anledning att förlägga arbetstiden till annan tid vill de slippa förhandla med facket och istället träffa en överrenskommelse direkt med den eller de arbetare som berörs. De vill också göra en maktförskjutning gällande utläggning av kompensationsledighet som idag sker efter överrenskommelse mellan arbetsgivare och arbetare. Istället vill de ha ordalydelsen ”Utläggning av kompensationsledighet sker av arbetsgivaren efter samråd med arbetaren.”
MAF vill att de lokala parterna ges möjlighet att disponera över lönerevisionen och att lönehöjningar ska fördelas genom potter istället för generella påslag.
Motorbranschens arbetsgivareförbund anger att de har för avsikt att följa industriavtalets märkessättning och träffa avtal på samma länd som industriavtalet. Samtidigt påpekar de att lackavtalet måste anpassas till marknadens krav på flexibilitet och innovationsmöjligheter.

Helena Forsberg