Seko och Fastighets ska utreda om det är möjligt att gå samman. De båda fackförbundens styrelser har tagit beslut om att inleda en förstudie.

Det finns en bred samsyn mellan förbunden i kärnfackliga frågor som avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, studier och näringspolitiska frågor. Samarbetet mellan de båda förbundsledningarna fungerar bra,  säger Janne Rudén och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Seko och Fastighets i en gemensam kommentar.
De båda fackförbunden samarbetar redan nu inom 6F och vid diskussioner mellan förbundsledningarna har frågan om ett eventuellt samgående diskuterats.

Förstudien skall belysa fördelar och nackdelar med ett samgående och lämna rekommendationer till en fortsatt process. Det är viktigt att arbetet sker öppet med löpande kommunikation med de respektive styrelserna, säger Janne Rudén och Magnus Pettersson.
Förstudien ska granska organisations- och avtalsstrukturer, belysa stadge- och regelkomplexet hos de två förbunden, ledningsfunktioner, ekonomi, personalstat och geografisk lokalisering, samarbete med andra organisationer och andra relevanta frågeställningar.
Ett gemensamt förbund mellan Seko och Fastighets skulle innebära ett förbund med 150 000 medlemmar. Utredare är Fastighets tidigare ordförande Hans Öhlund.

Per Eklund