• Foto: Tomas Nyberg

Arbetsmiljön är alltid högt prioriterat av Målareförbundets medlemmar. Även i denna avtalsrörelse har förbundet ett antal punkter där de yrkar på förbättringar avseende säkerhet och hälsa. Målareförbundet har nu lämnat sina specifika yrkanden för avtal 2016.

Trots att det redan står i kollektivavtalet att det åligger arbetsgivaren att anvisa lunch- och omklädningsrum enligt vissa krav så saknas det ofta eller så motsvarar de inte kraven.
– Vi vill att det görs tydligt i avtalet att det här är ett krav och få in texter om vad de ska göra, säger Peter Sjöstrand.
Enligt gällande avtal ska när ett ackordsarbete inleds vissa saker skrivas ner i en överenskommelse. Här vill Målareförbundet utveckla själva innehållet och införa uppstartsmöte.
– Det finns saker på olika platser i avtalet, vi vill samla ihop det i ett dokument och att det ska gås igenom, säger Peter Sjöstrand.
– I den checklistan ska även personalutrymmen finnas med.

Målareförbundet ställer krav på att hälsoundersökningen ska genomföras årligen för alla arbetstagare, inte bara för de som fyllt 51 år. De vill också att målarna ska få betald ledighet för friskvård en timme per vecka. Deras argument är att friskvård är en investering då det i rätt form och mängd bidrar till att motverka förslitningsskador och därmed ger en friskare personal.
– Detta är för många på svensk arbetsmarknad en självklarhet men i måleribranschen lyser det allt som oftast med sin frånvaro, säger Peter Sjöstrand.

Parterna har gemensamt arbetat fram en ny utbildningsplan. Målareförbundet yrkar på att den införs i kollektivavtalet och ersätter nuvarande utbildningsplan. Med anledning av överenskommelsen Särskilt tillägg måleri yrkar de på att konsekvensändringar görs avseende utbildningspremien. Utbildningsplanen har arbetats fram av experter från respektive part men ändå är det en fråga som föranleder diskussion i avtalsförhandlingarna.
– Vår styrelse har sagt ja till den nya utbildningsplanen men deras styrelse säger nej. Skälet är att de inte vill ha den som kollektivavtalsstatus, säger Peter Sjöstrand.
– Då väljer de hellre att behålla den gamla som vi är överens om är sämre.
Den nya utbildningsplanen är uppdaterad och motsvarar dagens krav och förväntningar i branschen som har förändrats en hel del sedan den tidigare skrevs.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Målareförbundet gör anspråk på att modernisera sitt kollektivavtal. De använder återkommande uttrycket ”Ett modernt avtal innehåller…ett väl utvecklat utbildningsavtal, ett väl utvecklat arbetsmiljöavtal. Ett modernt avtal har…trygga anställningsformer. Ett modernt avtal är konkurrensneutralt.
På onsdag väntas Måleriföretagen lämna sina motkrav för avtal 2016.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

 

Yrkanden från Målareförbundet:

 • Den av parterna utarbetade utbildningsplanen ersätter avtalets nuvarande utbildningsplan och konsekvensändringar görs avseende utbildningspremien med anledning av att Särskilt tilläggmåleri ska avvecklas.
 • Arbetsmiljö:
 • §5 Skyddsombundens grundutbildning och vidareutbildning ska omfatta 32 timmar vardera istället för nuvarande 24-32 timmar. Arbetsmiljörådet ska branschanpassa innehållet.
 • §9 Kollektivavtalet ska tydliggöra ansvaret för arbetsgivaren att tillhandahålla godkända lunch- och omklädningsrum.
 • §4 Hälsoundersökningen ska genomföras en gång per år för samtliga arbetstagare. I dagens avtal ska den göras årligen från 51 år och innan det var tredje år.
 • §8 Idag har målaren rätt till 3 ställ per år. Målareförbundet vill att avtalet ska ge arbetstagaren de arbetskläder som krävs i den omfattning som behövs. Det ska förutom ställ även gälla strumpor, långärmade tröjor/skjortor och t-shirts.
 • Avtalet ska ge arbetstagarna rätt till betald ledighet för friskvård en timme per vecka.
 • Arbetsgivaren ska ersätta arbetstagaren med 800 kronor för glasögon som blivit förstörda i arbetet.
 • Lön:
 • Bestämmelser om uppstartsmöte och vad de ska innehålla.
 • Ackordslag med två eller fler arbetare ska ha en lagbas. Idag gäller det vid tre eller fler i ett ackordslag.
 • Införandet av parallellön. Timtid i samband med ackord ersätts i dagens avtal med garantilön. Målareförbundet vill istället att värdet ska höjas till snittlönen på utlärda målare tillsammans med lärlingar.
 • Gemensamt med övriga förbund i 6F kräver Målareförbundet 3,2 procent i löneökningar.
 • Ackordsprislistan:
 • Riktade höjningar på skarvspacklingspriser av nya skivor samt iläggning av remsor i spackelfärg, lim, klister eller annat bindningsmedel.
 • Justering av angivna skarvavstånd.
 • Höjning av färdigstrykningspriser samt priset på uppsättning av tapet, klass 2.
 • Anställningskyddet:
 • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns ett skydd i LAS för de som är föräldralediga. Kollektivavtalet ska tillföras regler så den som är ledig med graviditetspenning likställs med den som är föräldraledig i LAS mening.
 • Resor:
 • Reseavtalet samt övrigt tillämpliga delar i avtalet förändras med anledning av EU dom C-266/14
 • Arbetstid:
 • Arbetstagaren ges ökat inflytande över när den kan ta ut sin arbetstidsförkortning. Arbetstagaren ska ha rätt att själv besluta om när den ska vara ledig om detta görs inom en viss föreskriven tid.
 • Arbetstidsförkortningen som i dag är 32 timmar per kalenderår utökas med 2 timmar för en avtalsperiod om 12 månader. Blir avtalsperioden längre yrkas på en utökning om 2 timmar per avtalsår.
 • Servicearbetaravtalet:
 • Målareförbundet yrkar på att servicearbetaravtalet utmönstras eftersom det missbrukas och har en lönedumpande effekt.
 • Tillämpningregler rörande 38-40§§MBL:
 • Att ue förteckning även ska innefatta uppgift om underentreprenörens åtagande.
 • Pension:
 • Den extra avtalspensionen om 0,5 procent ska omfattas av premiebefrielseförsäkringen.
 • Utöka pensionsavsättningen med ytterligare 0,5 procent succesivt med +0,1 procent årligen under de kommande 5 åren.