Målareförbundet fick rätt i Arbetsdomstolen. Resultatet är att en medlem har fått retroaktiv semesterersättning och skadestånd. Företaget ska också betala skadestånd till facket.

Arbetsdomstolen hade att ta ställning till om målaren hade varit tillsvidareanställd, vilket hon och Målareförbundet hävdade. Arbetsgivaren framhöll att det varit upprepade tidsbegränsade anställningar. Målet gällde också om bolaget varit bundet av kollektivavtal. Målareförbundet fick rätt på båda punkterna.
Bolaget ansökte 2011 hos Arbetsförmedlingen om lönebidrag för en lärling. Facket avstyrkte ansökan eftersom företaget inte hade kollektivavtal vilket krävs för att lärlingen ska få tillgodoräkna sig utbildningstimmarna. Under våren 2012 översände Målareförbundets avdelning 10 handlingar för ett hängavtal till måleriavtalet. Handlingarna återsändes påskrivna av en av de båda bolagstecknarna. Arbetsgivaren har senare hävdat att eftersom inte båda delägarna skrivit på avtalet så gäller det inte. Målareförbundet anförde i målet flera punkter där arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet. Facket krävde skadestånd.

Arbetsdomstolen gör bedömningen att även om den ena firmatecknaren inte ensam kunnat binda bolaget så har bolaget i flera avseenden agerat som om de haft kollektivavtal. Både 2012 och 2013 har avgiften för hängavtal betalats av arbetsgivaren. Bolaget har även redovisat lönesummor till Fora för avtalspension SAF-LO. Under dessa förhållanden anser Arbetsdomstolen att bolaget ingått kollektivavtal i maj 2012.

Den målare som förbundet företrätt har varit anställd av företaget från november 2011 – 31 mars 2014. Under tiden april 2012 – 1 mars 2014 har hon varit sjukskriven, hemma med graviditetsersättning och senare föräldraledig. Enligt semesterlagen och kollektivavtalet ska bolaget betala semesterersättning för denna tid. Arbetsgivaren har hävdat att målaren haft flera tidsbegränsade anställningar. Under denna tid har arbetsgivaren registrerat karensdagar och sjukdom, betalat sjuklön för dagar som de senare hävdat att hon inte varit anställd. På lönespecifikationer har de angett betalda och obetalda semesterdagar. Enligt anställningskyddslagen gäller ett anställningsavtal tillsvidare om parterna inte avtalat om annat. Bolaget har inte kunnat visa Arbetsdomstolen att anställningen var tidsbegränsad och den finner därför att målaren hade en tillsvidareanställning.
Bolaget ska betala målaren semesterersättning med 32 723 kronor plus ränta. Det ska också betala henne ett skadestånd om 20 000 kronor plus ränta. Bolaget ska också betala ett 30 000 kronor plus ränta i skadestånd till Målareförbundet samt förbundets rättegångskostnader med 242 826 kronor.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se