Frågorna är inte nya för Målareförbundet. De har diskuterats i olika sammanhang bland annat förbundsmöten och vid skyddsombudskonferenser. Nu tar Målareförbundet frågorna vidare till LO:s kongress.

I LO:s medlemsförbund finns många medlemmar som drabbas av kroppsskada i sitt arbete. Ofta ställs ingen till svars för arbetsmiljöbrotten. En orsak är att utredningarna inte hinner bli klara inom preskriptionstiden som är två år. Målareförbundet skriver i sin motion att polisen får vänta upp till ett år på att Arbetsmiljöverkets utredning ska bli klar. Arbetsmiljöbrott är komplicerade att utreda då sambandet mellan arbetsmiljölagen och brottsbalkens arbetsmiljöbrott måste utredas i varje enskilt fall. Målareförbundet föreslår att LO verkar för att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till kroppsskada förlängs till fem år. LO:s ledning föreslår kongressen att ställa sig bakom det kravet.

Heltid i arbetstidslagen har legat still på 40 timmar sedan 1970. Målareförbundet tycker det är dags för sänkt lagstadgad normalarbetstid och höjd livskvalité. Även om reducerad arbetstid finns i vissa kollektivavtal är det för många förbund omöjligt att nå framgång den vägen. Många jobbar också ofrivilligt deltid. Målareförbundet skriver i sin motion att med en lägre heltidsnorm och en fördelningspolitik som syftar till att minska inkomstskillnaderna istället för att öka dem, så kan flera försörja sig på sitt arbete. Arbetsvillkor, lön och arbetstid påverkar också hur länge man orkar arbeta. Målarnas skriver att det måste vara möjligt för kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att arbeta heltid och kombinera arbete, föräldraskap och fritid utan att slita ihjäl sig.

Målareförbundet menar att arbetstidsförkortningen ska genomföras i en sådan takt att arbetstagarnas inkomster inte minskas. De förslår som första steg att den lagstadgade normalarbetstiden sänks till 37 timmar för att på sikt bli 30 timmar.

Kort om fler motioner från Målareförbundet kan du läsa nedan:

Motioner från Målareförbundet:

Sänkt lagstadgad normalarbetstid höjd livskvalité.

Yrkande: Att LO tar ställning för en lagstadgad normalarbetstid på 37 timmar per vecka.

Att LO verkar för en lagstadgad normalarbetstid som på sikt blir 30 timmar per vecka utan månatlig lönesänkning.

Europeisk samverkan för löneledd tillväxt.

Yrkande: Att LO ska avsätta erforderliga resurser för att utreda hur lönebildningen på svensk arbetsmarknad kan bidra till en löneledd tillväxt samt

Att LO ges i uppdrag att inleda samtal med fackliga lönekarteller i Nordeuropa i syfte att undersöka möjligheterna till en gemensam syn på lönekostnadsökningskrav som kan bidra till en löneledd tillväxt.

En ny politisk ordning och behovet av en maktutredning

Yrkande: Att LO tar initiativ till en statlig maktutredning.

En marknadsdriven skola kan aldrig bli likvärdig.

Yrkande: Att LO ska verka för att skolpolitiken läggs om från konkurrens och marknadsutsättning till att inriktas mot att alla skolor ska vara bra skolor.

Att LO ska verka för att skolan ska styras av demorkatiska beslut, inte av marknaden.

Att LO ska verka för att skolpengssystemet avvecklas samt

Att LO ska verka för att aktiebolagen avvecklade från den svenska grund – och gymnasieskolan.

Arbetarmuseum – arbetarrörelsen i det offentliga rummet.

Yrkande: Att LO verkar för att realisera idén om ett arbetarmuseum som skildrar och synliggör arbetarrörelsens samhällsbyggande roll.

Att arbetarklassens och arbetarrörelsens kulturarv ska utgöra en del av samhällets kulturarv.

Kultur i arbetslivet – och arbetslivet i kulturen!

Yrkande: Att LO verkar för att regeringen beslutar om statliga medel för kultur i arbetslivet.

Att LO tar initiativ till ett läslyft som riktar sig till arbetsplatserna.

Att LO arbetar för att arbetsplats biblioteken och bokombuden får resurser för sin verksamhet samt

Att LO lyfter behovet av satsningar på resurssvaga grupper även i andra delar av kulturpolitiken.

Dags för jämlikhet!

Yrkande: Att LO verkar för att Sveriges regering tillsätter en statlig jämlikhetskommission med uppgift att ta fram en politik och nya mål för ett jämlikt Sverige.

Om ovanstående yrkande inte tillgodoses

Att LO initierar en egen jämlikhetsutredning under kongressperioden, där synpunkterna ovan blir en utgångspunkt.

Preskriptionstiderna för arbetsmiljöbrott.

Yrkande: Att LO verkar för att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till kroppsskada förlängs till fem år.

Förbundens medlemsavgift till LO.

Yrkande: Att förbunden och dess eventuella avdelningar betalar en gemensam avgift till LO centralt från januari 2017.

Att medlemsavgiftens strolek och förbundets inplacering i avgiftsklass framställs av kongressen.

Att erfoderliga stadgeförändringar göres.

Att under kongressperioden ge LO:s styrelse i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna till att centralicera ekonomin och göra LO och alla LO-distrikten till en juridisk person.

LO bör driva på för ökade investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder!

Yrkande: Att LO under kommande år ska arbeta för ökade investeringar i bsotäder och trafikinfrastruktur i linje med det som anförs i motionen.

Kampen för full sysselsättning kräver en ny inriktning på den ekonomiska politiken.

Yrkande: Att LO tar ställning för att en ny lånefinansierad finanspolitik behövs för att skapa full sysselsättning samt

Att LO verkar för att den offentliga sektorn tillåts expandera för att skapa arbeten och klara välfärdens behov.

Etablering av ett Svenskt initiativ för etisk handel.

Yrkande: Att LO utreder möjligheten att starta ett svenskt etiskt initiativ så snart som möjligt tillsammans med LO-förbunden. I detta ligger att identifiera viktiga aktörer för ett framtida etiskt initiativ i Svergie samt:

Att TCO och Saco bjuds in i arbetet tillsammans med den fackliga ramorganisationen Union to Union om att utreda och eventeullt etablera ett etiskt initiativ i Sverige.

Stipendiefondens vara eller icke vara.

Yrkande: Att LO tillsammans med förbunden tar ett fast grepp om LO:s stipendiefond och kraftigt utökar resurserna i densamma.

Att ändra stipendiereglerna så att stipendier kan betalas ut även om det bara varit medlemmar från två förbund på ett utbildningstillfälle samt

Att LO-ungutbildningarna ska ingå som en del av vilka stipendier som kan sökas från LO:S stipendiefond.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se