• Måleribranschen rapporterade 70 fallolyckor. Foto: Tomas Nyberg

Allt fler målare råkar ut för olyckor i arbetet och sjukdomsfallen relaterade till yrket dubblerades bland lackerare.
Det visar statistiken från Arbetsmiljöverket.

Statistiken från Arbetsmiljöverket bygger på de arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Arbetsgivare som fått kännedom om en arbetsskada är skyldig att anmäla skadan till Försäkringskassan. En arbetsskada kan vara sjukdom eller olycka. Den senaste statistiken är för 2015.

När vi för ett år sedan skrev om statistiken för 2014 kunde vi se att det skedde en långsam förbättring av arbetsmiljön bland målare och lackerare. Under 2015 ökade antalet arbetsskador bland båda yrkesgrupperna igen.
Sjukdomsfallen fortsätter att minska bland målarna men olycksfallen var 16 fler. Målare drabbades av 70 fallolyckor och 22 olyckor på grund av rörelse med belastning.
Av de totalt 226 målarna som blev arbetsskadade var 20 kvinnor, vilket speglar branschens fördelning ganska bra.

LÄS ÄVEN:Ta din hälsa på allvar – så skyddar du dig

Bland lackerarna har olycksfallen ökat med två medan sjukdomsfallen har dubblerats. Den största orsaken till sjukdomsfall hos lackerare är belastningsfaktorer som omfattar tunga lyft och arbetsställningar som är ensidiga och ansträngande.
I en annan rapport från AFA försäkring ser man att byggnadsmålare ligger i topp bland yrkesgrupper som drabbas av arbetssjukdom. Det är bara städare/fönsterputsare och industriarbetare som har fler andel godkända sjukfall.

LÄS ÄVEN:Det här ska du tänka på som gravid

Om vi tittar på hela arbetsmarknaden visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2015 på en uppgång av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar totalt sett. För andra året i rad har också den största ökningen av arbetssjukdomar skett till följd av organisatoriska och sociala problem på landets arbetsplatser.
Arbetssjukdom är vanligast bland män medan männen råkar ut för fler arbetsolyckor.
Arbetsolyckor med dödlig utgång gick ned under 2015 till 44, jämfört med 53 under 2014.

– Siffran för dödsolyckor i arbetet är den lägsta någonsin, men det är fortfarande en alltför hög siffra. Ingen ska behöva sätta livet till i arbetet, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.
De yrkesgrupper som under 2015 anmälde flest arbetsolyckor var för kvinnor brevbärare och brevsorterare, samt för män byggnadsträarbetare och inredningssnickare. Arbetsolyckor till och från jobbet har ökat med ungefär 9 procent sedan 2014.

LÄS ÄVEN:Jobbet sliter – träning bygger upp

Arbetsskador målare och lackerare

Arbetsolycksfall: Arbetssjukdomsfall: Totalt:
Målare: 164 (+16) 62 (62 (-9) 226 (+7)
Lackerare: 20 (+2) 21 (+10) 41 (+12)

Arbetsskador 2015 alla yrken

År 2015 anmäldes cirka 119 300 arbetsskador till Försäkringskassan, där av cirka:
33 200 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (31 000)
62 000 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (61 300)
12 400 gällde arbetssjukdomar (12 000)
10 500 olyckor på väg till eller från arbetet (10 000)
44 arbetsolyckor med dödlig utgång (53)
(inom parentes motsvarande siffror för 2014)