• Gesällgranskarna kommer från både fack och arbetsgivare. Foto: Robert Ask

Under hösten genomförs gesällgranskarträffar på fyra orter. Bakgrunden till träffarna är att Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) har ett antal olika delar som man vill förmedla till gesällgranskarna. MYN vill även få återkoppling kring det som granskarna har erfarenheter om.

Gesällgranskarna kommer från båda parterna och deras uppdrag är att granska gesällproven utefter de gesällprovsbestämmelser som togs fram under 2012. Den 24 oktober 2016 skedde den första granskarträffen vilken ägde rum i Bromma, Stockholm.
Frågor som diskuterades var bland annat, detta händer i MYN, gesällprovsbestämmelser och bedömning, omprov, rutiner samt teoriprovet. Några delar i gesällprovsbestämmelserna har uppdaterats och dessa gicks igenom. Det fanns också ett behov av att diskutera hur självaste bedömningsdelarna i bestämmelserna ska tillämpas. Det svåra är att å ena sidan låta granskarna ha mandat att avgöra vad som bedöms i olika situationer och å andra sidan hålla i bestämmelserna för att få en likabehandling i granskningarna över hela landet. Diskussionerna som fördes var bra och konstruktiva.

En del som gicks igenom var teoriprovet som ska göras av samtliga lärlingar innan gesällprovet avläggs. De lärlingar som redan är under anställning kan redan idag söka inloggningsuppgifter till Lärlingsportalen för att komma åt sin utbildningsbok samt också teoriprovet. Det är dock inte förrän från och med den 1 januari 2017 som lärling ska avlägga teoridelen innan gesällprovet kan avläggas.

Gesällgranskarkonferensen avslutades och samtliga granskare fortsätter sitt uppdrag för branschen.

Ifrån slutet på 1500 talet då Målarskrået bildades i Stockholm till idag har ett examensarbete (gesällprov) varit tecknet för en utbildad yrkesmålare. Även idag håller gesällbrevet ett högt internationellt erkännande. För den enskilda individen är gesällbrevet ett garantibevis på att denne har tagit examen i både teori och yrkestekniska delar. I branschen sätts det högt värde på yrkeskunskaper då både företag och kunder ständigt letar efter den mest kompetenta arbetskraften. Gesällbrevet är en modern linje att följa för att just stärka yrkeskunskaperna. Det är därför viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att vårda och utveckla utbildningen till målare.

Robert Ask