Mattias Lundeblad och Mikael Nemlander jobbar oftast tillsammans och är rutinerade på nybyggen. Arbetsgivaren Kent Ohsol på Målab har alltid sagt att de ska skydda sig.

När ombudsman Peter Göthberg var på besök och påpekade att de inte kan stå och spruta en hel dag utan att använda fläktmatat andningsskydd var saken klar.

Det var aldrig någon diskussion, Kent Ohsol köpte in fyra fläktmatade andningsskydd och provar sig fram hur många som behövs.

Annars när man slipar blir det tungt och varmt, nu är det stor skillnad.

Mikael Nemlander

– Mattias och Micke jobbar med det här så mycket så det är självklart att de ska ha bra mask, säger Kent Ohsol.

De använder den när de slipar och sprutar färg. Även när de sprutspacklar.

– Skillnaden går att ta på direkt, säger Mattias Lundeblad.

– Man får luft helt plötsligt, säger Mikael Nemlander och fortsätter:

Mask med filter

Efter en arbetsdag är filtret förbrukat och byts ut till ett nytt. Underhåll och kontroll är viktigt för att säkerställa skyddets funktion.

Damm på ett golv

Gipsdammet innehåller kvarts. Trots att yrkesgruppen före ska städa efter sig så möts målarna ofta av dammiga miljöer.

– Annars när man slipar blir det tungt och varmt, nu är det stor skillnad.

Det går också att öka effekten så det blir som AC.
En viktig grej som målarna upplever som mycket positivt är att även ögonen skyddas.

När Mattias använde halvmask beskriver han att det var torrt och grusigt i ögonen som blev alldeles röda, även om han använde skyddsglasögon.

– Med friskluftsmasken orkar de också hålla uppe sitt arbetstempo, vilket gynnar alla parter. Den kostar som två EU-mopeder men får vi till att målare använder dem kommer priserna sjunka. Vi har pressat priserna och jag anser att de ska ha varsin mask. Den ska vara personlig, säger Kent Ohsol.

Om arbetstagaren har behov av ett fläktmatat andningsskydd ingår det i den personliga skyddsutrustningen.

Vi har pressat priserna och jag anser att de ska ha varsin mask. Den ska vara personlig.

Kent Ohsol

Ombudsman Peter Göthberg förtydligar att det innebär att den ska vara utprovad efter var och en. Vi ser olika ut och den ska vara anpassad för att passa individen.

Att den är så dyr kan göra det svårt för måleriföretag att ge målarna varsin.

Men Kent Ohsol ser just det att den är så dyr som en anledning till att den ska vara personlig och därmed ens eget ansvar. Då blir den rengjord och inte borttappad.

Nästa fråga blir naturligtvis om alla ska ha den?

– De som vill ha den och har behov ska ha den, säger Kent Ohsol.

Vi träffar några av de som jobbar på Målab och företagets ägare Kent Ohsol på Nääs fabriker där nya hotellrum börjar ta form.

I Nääs fabriker startades 1833 en textilfabrik och spinnerimaskinerna tystnade först 1981.

Även om gips inte innehåller kvarts ska man inte ha damm i lungorna så det är viktigt att skydda sig.

Jan-Ove Berg, Målarna

I den röda tegelbyggnaden, som ligger intill E18 några mil nordost om Göteborg, finns idag hotellverksamhet, butiker och kontorslokaler. Här byggs nu ytterligare nya hotellrum i den gamla miljön.

Mattias Lundeblad och Mikael Nemlander berättar att de för första gången målat med mineralfärg för att få till en industriell miljö. Den var lite speciell att arbete med men de lyckades få till den rätta ruffiga känslan.

Rummen där målningen ska starta har inte städats av de som varit där och satt upp gipsskivor.

Kent Ohsol är inte förvånad. Problemet är återkommande.

–  Även om gips inte innehåller kvarts ska man inte ha damm i lungorna så det är viktigt att skydda sig, säger Jan-Ove Berg, tf ombudsman på Målareförbundets avdelning 3.

Den kostar som två EU-mopeder men får vi till att målare använder dem kommer priserna sjunka.

Kent Ohsol

Jan-Ove Berg har nyligen varit på ett möte med arbets- och miljömedicin samt NCC, Skanska och Peab för att prata om hur de jobbar för att minska riskerna med kvartsdamm.

Alla tycker att gränsvärdet är för högt. Kvarts är ju inget nytt, det vet vi ju sedan tidigare att det är farligt. 500 personer dog vid ett tunnelbygge och folk dog när de arbetade i stenbrott.

De flesta byggen innehåller kvarts, exempelvis spackel innehåller en liten mängd kvarts.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om kvarts står att jobbar man mer än två timmar med mask ska man ha en fläktmatad mask.

Sugmask påverkar hjärtat negativt.

Sjukdomar från kvartsdamm

Silikos: Kan ge upphov till silikos (stendammslunga) och cancer i lunga, matstrupe och magsäck. Silikos leder till nedsatt lungfunktion. I regel uppträder silikos 10-30 år efter exponeringen börjat.

Minst 5-6 personer per år dör till följd av silikos. Troligtvis är det betydligt fler.

KOL: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig lungsjukdom där luftrören blir trånga och det blir svårare att ventilera lungorna.

I Sverige beräknar man att över en halv miljon är drabbade, men många av dem vet inte om att de har KOL.

KOL kan inte botas, men tidig upptäckt och tidigt insatt behandling mildrar symtomen och bromsar sjukdomens utveckling.

Större problem och risker om man röker.

Exempel på produkter som innehåller kvarts:

 • Betong
 • Spackel
 • Murbruk
 • Fogmassa
 • Slipmedel
 • Färg
 • Lim

Andningsskydd

 • En halvmask med utbytbart filter klass P3 ger normalt sett tillräckligt skydd.
 • När arbetet är fysiskt krävande eller tar längre tid än två timmar bör att fläktmatat andningsskydd användas.
 • Användaren ska inför varje arbetspass kontrollera tätheten.
 • Det ska finnas dokumenterade rutiner för anpassning, kontroll, underhåll och förvaring av andningsskydd. Regler finns i AFS 2001:3.

AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön

Föreskriften för arbete med kvarts har fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, Sam, och är utformad för alla typer av arbetsplatser där det förekommer kvarts.

I byggverksamhet har byggherren och arbetsmiljösamordnare ett ansvar att ta hänsyn till riskerna med kvarts.

Arbetsgivaren måste göra egna mätningar för att välja rätt skyddsåtgärder. Innan arbetet sätts i gång ska arbetsgivaren bedöma arbetsmiljöriskerna. Kraven på periodiska mätningar är däremot borttaget ur föreskriften.

Det åligger arbetsgivaren att ha kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig. Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare vet vad riskerna innebär.

Vissa bestämmelser i föreskriften är kopplade till sanktionsavgifter om arbetsgivaren inte följer reglerna.

Åtgärder som minskar risken för exponering:

Val av material, arbetsmetod och arbetsutrustning.
Rengöring och städrutiner. Var, hur ofta och metod ska framgå i dokumentation.

Personlig skyddsutrustning ska användas när andra åtgärder inte är genomförbara eller tillräckliga.

Arbetsgivare ska ordna med medicinska kontroller för den som exponeras för 1/2 gränsvärdet eller mer i över 20 timmar per vecka under sammanlagt minst tre månader per år.

Kontrollen ska göras före arbetet påbörjas, minst var 36:e månad och resultera i tjänstbarhetsbedömning.

Gruppbild

Kent Ohsol i mitten är uppskattad av sina målare. Att han behöver stå på burkarna för att bli lika lång som Mattias Lundeblad och Mikael Nemlander är något han själv skojar till.

Klas Forsberg skrapar med foten på golvet

Klas Forsberg är skyddsombud på Målab han har nyligen varit på vidareutbildning om kvarts och damm. Han berättar om problem med utländsk arbetskraft som struntar i våra bestämmelser.

Mikael Nemlander arbetar med masken på

Mikael Nemlander är inte lika trött efter en arbetsdag när han använder den fläktmatade masken.

Gruppbild

Mattias Lundeblad och Mikael Nemlander märker stor skillnad på sin hälsa sedan de började använda fläktmatade andningsskydd.

Inga torra och grusiga ögon när även de skyddas av masken.

Arbetsgivaren Kent Ohsol hoppas att fler måleriföretag köper in fläktmatade andningsskydd så prisbilden kan bli en annan.

Tf ombudsman Jan-Ove Berg till höger berättar för Mattias Lundeblad och Mikael Nemlander om riskerna med damm och kvartsdamm.