EU-kommissionen presenterade i maj 2016 ett förslag till nya, skärpta gränsvärden för ett 13-tal cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön. Marita Ulvskog föreslår också att kemikalier som kan leda till fosterskador och fertilitetsstörningar omfattas av de nya, skärpta EU-reglerna.
– Vi talar om ämnen som inte bara hotar vår hälsa utan också våra liv. Då räcker det inte med genomsnittliga gränsvärden utan det krävs högt satta mål som kan driva utvecklingen framåt, säger Marita Ulvskog.

Marita Ulvskog är S-märkt Europaparlamentariker och Europaparlamentets huvudförhandlare för den nya lagen.
I sin rapport till parlamentets sysselsättningsutskott väljer hon att gå ett steg längre än kommissionen och föreslår ytterligare skärpta gränsvärdena för sex ämnen: kristallint kisel, krom VI, trädamm, eldfasta keramiska fibrer, akrylamid och 1,3-butadien.
– Forskningen visar ett tydligt samband mellan dessa ämnen och sjukdomar som lungcancer, leukemi och lymfosarkom, säger Marita Ulvskog.

Därför föreslår hon även att arbetstagare som exponeras för dessa ämnen ska ha rätt till sjukvård och regelbundna hälsokontroller, för att tidigt upptäcka och sätta in behandling vid eventuell sjukdom.
Hon vill också att en helt ny grupp av ämnen omfattas av den nya lagen. Det är så kallade reproduktionsstörande kemikalier, som riskerar att leda till fosterskador och fertilitetsstörningar hos både män och kvinnor.
– Mellan två och tre miljoner arbetare utsätts varje dag för dessa ämnen i sin arbetsmiljö. De har rätt att förvänta sig samma grundläggande skydd på jobbet som i övriga samhället, påpekar Marita Ulvskog.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se