• Det här är förhandlingsdelegationen som förhandlar avtalet för målare. De är en blandning av såväl målare som ombudsmän, män och kvinnor som är utsedda av Förbundsstyrelsen. Foto: Diana Oldenburg

 

Målareförbundet har lämnat över sitt huvudyrkande till motparten Måleriföretagen i Sverige AB. Det går bra för Måleribranschen och facket kräver att medlemmarna får en rättmätig del av lönsamheten och bättre arbetsvillkor.

Bland kraven finns förutom fortsatta reallöneökningar också riktade höjningar i ackordsprislistan, inbetalning av premier för avtalspension även vid graviditetspenning, separata omklädningsrum för kvinnor och män och att reseavtalet ska anpassas efter den uppmärksammade domen i EU som slår fast att restid ska räknas som arbetstid när man är anställd med hemmet som utgångsplats.
– Vi går in i dessa avtalsförhandlingar starka. Målareförbundet växer medlemsmässigt, vi har en LO-samordning och ett starkt samarbete med våra förbund inom 6F i ryggen, säger förhandlingschefen Peter Sjöstrand.
– Jag vill också understryka allvaret för min motpart. Om man tänker sig att i likhet med förra årets avtalsrörelse underminera och attackera vårt gemensamma ackordssystem så kommer det allvarligt att påverka samtalsklimatet och utgången av årets avtalsrörelse. Det är knappast ett scenario som deras medlemsföretag vill se.

Målareförbundet lyfter också behovet av en fungerande lärlingsutbildning som klarar att ge kvalitativ hög färdigutbildning med bredd. Facket vill inte se en företagsanpassad lärlingsutbildning eftersom den riskerar att bli för snäv och begränsa möjligheterna vid förändrade situationer.
– I Måleribranschens yrkesnämnd har experter från fack och arbetsgivarsida tagit fram ett gemensamt förslag till en ny och modern utbildningsplan. Den säger Måleriföretagens styrelse nej till trots att deras eget folk varit med och tagit fram den, säger Peter Sjöstrand.
Han misstänker att det för Måleriföretagen är en principfråga – de vill inte ha utbildningsavtalet i kollektivavtalet. Det innebär att den gamla utbildningsplanen som finns i kollektivavtalet fortfarande gäller.

Målareförbundet vill ha en skrivning i kollektivavtalet att den lagstadgad läkarundersökning och hälsoundersökning, så kallad medicinsk kontroll, ska ske i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Varför behöver det stå i kollektivavtalet när det finns en lag?
– I ett kollektivavtal finns ofta delar av lagstiftningen. Här vill vi vara tydliga att det som står i lagen gäller. Ändras lagen så följer den skrivningen med, säger Peter Sjöstrand.

Ett annat område där kollektivavtalet behöver anpassas till lagen gäller resor. Den så kallade Tycodomen i EU innebär enligt Målareförbundet att för den som är anställd i hemmet är restid arbetstid.
– Här måste en konsekvensändring göras i reseavtalet eftersom den text vi har inte stämmer med lagen, säger Peter Sjöstrand.

Måleriföretagen i Sverige AB tycker att fackets krav till stora delar har för stor fokus på detaljreglering.
– För oss är det viktigast att vi har ett kollektivavtal som är attraktivt och ger konkurrensfördelar för de företag som omfattas, och därmed säkrar jobben för arbetstagarna. Om detta borde parterna vara enade. Ska vi uppnå detta krävs betydligt större flexibilitet i kollektivavtalet, inte mer detaljstyrning, säger Stefan Olsson, förhandlingsordförande på Måleriföretagen i Sverige.
Den 22 februari kommer Måleriföretagen att lämna sina yrkanden i avtalsförhandlingarna 2017.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se

 

Målareförbundets krav:

Lön:

Löneökningar med 2,8 procent, lägst 672 kronor per månad och heltidsanställd räknat med individ inom avtalsområdet (gemensamt LO-krav).

Avtalens lägstalöner höjs med motsvarande värde. (gemensamt LO-krav)

Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön höjs med ett procenttal som motsvarar ovanstående löneökning. (gemensamt LO-krav)

Den del av potten som läggs på prislistan ska fördelas på punkterna: 123-143, 202, 303-305.

Uppstartsmöte på nya projekt utifrån en framtagen checklista.

Förändringar av servicearbetaravtalet så det blir konkurrensneutralt. Ökad möjlighet till kontroll och uppföljning för att förhindra missbruk av avtalet.

Utbildning:

Den av parterna gemensamt utarbetade utbildningsplan införs och ersätter avtalets nuvarande utbildningsplan.

Arbetsmiljö:

Enbart bilar som erhållit fem stjärnor av Euro NCAP får köpas in.

De arbetskläder som behövs för arbetet och arbetsgivaren ska ombesörja tvätten.

Glasögon vartannat år samt bågar till ett värde av 500 kronor.

Separata omklädningsrum för män och kvinnor.

Lagstadgad läkarundersökning och hälsoundersökning, så kallad medicinsk kontroll, ska ske i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Pension:

Premien för den extra avtalspensionen som parterna kommit överens om höjs med 0,2 procent till 0,7 procent av lönesumman.

Extra avtalspension på 0,7 procent ska bekostas av premiebefrielseförsäkringen även för de med graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.

Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension (förhandlas centralt mellan LO och Svenskt näringsliv.)

Arbetstid och familjeliv:

Utökad arbetstidsförkortning med 2 timmar

Arbetstagaren ska ha rätt att själv besluta om när arbetstidsförkortningen tas ut om begäran om detta görs inom en viss föreskriven tid.

Reseavtalet ändras till följd av den så kallade Tycodomen i EU. Vilket innebär att restiden från hem till arbetsställe räknas som arbetstid.

Arbetsgivare får inte genomföra en övervaknings- eller kontrollåtgärd som kan påverka en arbetstagares eller arbetssökandes personliga integritet.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se