Vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg startar under året ett forskningsprojekt där man ska kartlägga exponeringen av isothiazolinoner (ISO) i målaryrket.

Projektet leds av yrkeshygieniker och docent Anna Dahlman-Höglund som tillsammans med yrkeshygieniker och docent Lina Hagvall.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått 4 miljoner kr under 3 år för projektet Vattenbaserad målarfärg, hud- och luftvägsexponering från AFA-försäkringar.

Förebygga skador hos yrkesmålare

Projektets syfte är att förebygga arbetsmiljörelaterade hud- och luftvägsbesvär bland yrkesmålare som använder vattenbaserade färger.

Yrkesmålare målar mest med vattenbaserade färger som innehåller ISO, en grupp konserveringsmedel som är välkänt allergiframkallande. Däremot är det okänt vilka halter som yrkesmålare exponeras för under en arbetsdag.

– Det har inte tidigare gjorts några studier där man har mätt halten ISO i luften under arbetet. Vi vill undersöka om exponering för ISO som förutom ger kontaktallergi med påföljande kontaktallergiskt eksem även kan ge luftvägsbesvär, säger Anna Dahlman-Höglund.

50 målares exponeringar kartläggs

Undersökningen kommer att genomföras på så sätt att en metod för att analysera ISO i luft sätts upp på lab. Drygt 50 målares exponeringar kartläggs genom mätningar under arbetet.

En enkät skickas ut till 4 000 målare för att bland annat undersöka om det finns en ökad förekomst av allergiska kontakteksem och av luftvägsbesvär mot ISO hos målare i Sverige.

Totalt 100 målare som i enkäten uppgivit att de haft hudbesvär erbjuds lapptestning. 50 målare med endast hudbesvär och 50 målare med både hudbesvär och luftvägsbesvär ska lapptestas.

Som kontrollgrupp för jämförelse används eksempatienter som lapptestas vid Arbets- och miljödermatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under samma tid som studien pågår.

Lapptestningen förväntas visa om det finns en högre frekvens av kontaktallergi mot ISO bland målare jämfört med personer med allmänna hudbesvär.

Finns i många dagliga produkter

ISO finns i många vattenbaserade produkter såsom flytande tvålar som man exponeras för dagligen. ISO ställer till stora problem med återkommande eksem för individer som blivit sensibiliserade för ISO.

Studien bör kunna ge svar på vilken exponering av ISO som målarna har i sitt arbete samt få underlag för att bättre bedöma samband mellan halt ISO i luften och hälsopåverkan.