• De som förhandlar lackerarnas avtal är bakre raden från vänster: Fredriks Adolfsson och Kaj Persson samt främre raden från vänster: Bengt Ahlberg, Samuel Jarenil och Stefan Cedermark som är ansvarig. Foto: Helena Forsberg

 

För att kunna rekrytera fler lackerare till branschen krävs moderna kollektivavtal med attraktiva anställningsvillkor. Målareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) har olika syn på vad ett modernt avtal ska innehålla. Nu har parterna bytt krav och en bit in i april påbörjas förhandlingarna.

Arbetsgivarsidan vill fördela lönerna genom potter istället för generella påslag. Det skulle innebära att fack och arbetsgivare fördelar en summa pengar istället för att alla får samma löneökning. MAF anser att lackavtalet har stelbenta arbetstidsregleringar som gör det svårt att möta marknadens krav på flexibilitet. Idag kan arbetsgivaren förlägga arbetstiden mellan 06:30 och 16:30. MAF vill utöka den tiden till 05:00-22:00.

Dessutom vill de underlätta möjligheterna till nattarbete. Idag finns inte nattarbete i Målareförbundets kollektivavtal. Inom lackavtalet kan lokala parter ge dispens för en månad. Vid behov av nattarbete under längre tid krävs en central överenskommelse, men fortfarande är det en begränsad tid som gäller. Lagen säger att det ska finnas i allmänhetens intresse för att en verksamhet ska ha nattarbetande personal. I annan verksamhet där nattarbete förekommer så finns det en överenskommelse i kollektivavtalet.
– Inom Målareförbundet är vi rigida gällande arbetstiden, säger Stefan Cedermark som förhandlar lackavtalet.

Arbetsgivarsidan vill minska kompensationsledigheten och även minska arbetstagarens möjlighet att påverka när ledigheten tas ut. Idag har en heltidsanställd lackerare 64 minuter kompledighet per vecka.

När du blir sjuk har du en dag karens innan sjuklön betalas ut. Det är vad som står i lagen och innebär att arbetar du en del av dagen och sen går hem så är det återstående arbetstid som dras som karens. Nästa dag har du sjuklön. MAF anser att en karensdag ska vara åtta timmar och vill reglera det i kollektivavtalet.
– Många yrkanden är liknande de som kommit tidigare år och en del förslag är nya. Den 5 april sätter vi oss i kansliförhandlingar och 3-4 maj förhandlar vi förhoppningsvis klart avtalet, säger Målareförbundets förhandlare Stefan Cedermark som inte vill kommentera mer än så av respekt för motparten och de kommande förhandlingarna.

Parterna i lackbranschen kommer att invänta industriavtalet innan de börjar sina förhandlingar. MAF har också för avsikt att teckna avtal med samma längd som industriavtalet kommer överens om. För lackerarna kräver Målareförbundet löneökningar med 2,8 procent och en låglönesatsning i enlighet med vad LO förbunden kommit överens om.

Målareförbundet anser att moderna avtal ger arbetstagarna möjlighet till bra löneutveckling, säker arbetsmiljö och inflytande över arbetets planering och utförande. Övertidsarbete är vanligt förekommande inom lackbranschen och facket yrkar på höjning av ersättningsnivån.

Antalet kvinnliga lackerare ökar och de behövs eftersom branschen har ett stort rekryteringsbehov. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns ett skydd  i lagen för de som är föräldralediga, vilket innebär att uppsägningstiden inte räknas under föräldraledigheten. Sedan förra avtalsrörelsen finns samma skydd för de som är lediga med graviditetspenning, i samtliga kollektivavtal där Målareförbundet är part – förutom i lackavtalet. Nu kräver facket samma regler i lackerarnas avtal.

Arbetsmiljön är en viktig fråga för lackerarna, i denna avtalsrörelse pekar facket på förebyggande arbete som det mesta effektiva sättet att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna. Målareförbundet yrkar att det i kollektivavtalet ska regleras att företag ska teckna avtal med företagshälsovård där regelbundna hälso- och arbetsmiljöundersökningar samt individuell åtgärdsplan ingår.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se