– Jag blir upprörd när jag hör att målare eller andra yrkesgrupper är oroliga. De ska inte behöva känna sig övervakade och granskade. De kan ringa. Det de säger till mig stannar hos mig och sedan kontaktar jag arbetsgivaren. Som servicebolag får vi vidta åtgärder och korrigera företaget så att de handlar korrekt.
Och om arbetsgivaren inte gör en självrättelse kan det bli fråga om avstängning, säger Peter Löfgren.

Har hänt flera gånger

Peter Löfgren berättar att det hänt upprepade gånger. Företag har felaktigt låtit flera personer passera på ett ID06-kort och arbetsgivare har försökt skaffa kort till sina underentreprenörer.

Om en samtyckesprocess ska vara korrekt ska det finnas en möjlighet att säga nej och då ha ett alternativ att använda.

Peter Löfgren, vd ID06 AB

– Vid ett tillfälle hade en arbetsgivare satt upp en läsare som användes vid inpassering. Han trodde att det var okey att göra det. Det var en ombudsman från Målareförbundet som ringde. Den plockades bort omgående.

Däremot finns det arbetsgivare som tillsammans med personalen har kommit överens om att använda ID06 som tidsrapportering. Och det är tillåtet. Men då har alla anställda först fått information och sedan gjort ett skriftligt samtycke. Dessutom fordras att företaget har förhandlat med de fackliga representanterna.

– Om en samtyckesprocess ska vara korrekt ska det finnas en möjlighet att säga nej och då ha ett alternativ att använda. Detta är viktigt när det handlar om samtycken i en anställningsrelation, då man ska och måste beakta beroendeställningen. Tydlighet, öppenhet och kommunikation med medarbetaren i centrum, är en förutsättning för att det ska bli bra.

Rätt att bli informerad

Som anställd har man rätt att en gång om året få reda på vad som registrerats. Man kan vända sig till sin arbetsgivare för att få ett utdrag. Och på sin kortkvittens för ID06 ska det tydligt finnas att läsa vad kortet ska användas för.

– Ifall arbetsgivaren använder ID06 på ett felaktigt sätt bryter man mot personuppgiftslagstiftning, Pul, och får stå till svars för detta. Datainspektionen är ansvarig myndighet, säger Peter Löfgren, vd för servicebolaget för ID06 AB.

Fakta ID06

År 2006 infördes ID06 av arbetsgivarorganisationen BI, Sveriges Byggindustrier. I oktober 2016 övergick servicebolaget till att vara en obunden aktör på marknaden.

Idag ägs det av BI men andra intresseorganisationer som organiserar företag med arbetsgivaransvar kommer att gå in som delägare.

Idag har 650 000 personer ID06 och 60 000 företag är anslutna. Telefonnummer till ID06 är 010-4809200 Mejl: peter.lofgren@id06.se

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen PuL har tydliga regler vad en arbetsgivare får göra och vad som inte är tillåtet.

Innan en arbetsgivare använder sig av positioneringssystem exempelvis GPS (globalt positioneringssystem) måste anställda informeras både muntligt och skriftligt. Man ska få reda på ändamålet med behandlingen av personuppgifter, vem som är ansvarig, vilka uppgifter som samlas in, hur länge de lagras och om uppgifterna lämnas ut till utomstående.

Enligt lagen är det tillåtet att använda tekniken för följande ändamål: Logistik och fördelning av resurser, säkerhet, framställning av statistik klagomålshantering samt kundservice och elektronisk körjournal.

Men arbetsgivaren får däremot inte göra rutinmässiga kontroller av arbetad tid. Det är endast tillåtet undantagsvis vid konkret misstanke om allvarligt missbruk av arbetsgivarens förtroende, exempelvis missbruk av tidredovisning.

Personuppgiftslagen PuL började gälla 1998 och syftet är att skydda vår personliga integritet från att kränkas när personuppgifter behandlas. Beslut har tagit i EU och i Sverige är det Datainspektionen som ser till att lagen efterlevs. Brott mot lagen kan ge mellan sex månader till två års fängelse. Men den 25:e maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att börja gälla, General Data Protection Regulation GDPR. Bryter man mot denna lag blir det dyrt. Det kan kosta upp till fyra procent av omsättningen eller som mest 20 miljoner Euro i böter.

  • – Om ni misstänker att arbetsgivaren använder ID06 som tidsrapportering kan ni ringa mig. Som servicebolag får vi vidta åtgärder och korrigera företaget så att de handlar rätt, säger Peter Löfgren, vd för servicebolaget ID06. Foto: Pressbild

  • Arbetsgivaren får inte göra rutinmässiga kontroller av arbetad tid med hjälp av ID06 och GPS-system enligt PuL personuppgiftslagen.