Färgen släpptes i Tyskland förra året och tillverkas med en ny patenterad teknik.

Capafree heter serien som nu utvecklats för svenska förhållanden och släpps i två av våra vanligaste kulörer; En helmatt takfärg (2) och en matt väggfärg (7) i kulörerna S0500-N och 0502-Y. Två volymfärger alltså.

– Det är ingen färskfärg utan den tål att hanteras ungefär som vanlig färg. 

Kontaktallergier hos målare ökar

Just konserveringsmedlen i vattenlöslig färg har skapat ökande problem med kontaktallergier inom målarskrået, något som Målarnas facktidning skrivit mycket om.

Konserveringsmedel, med de allergiframkallande isotiazolinonerna, som tillsätts för att förlänga hållbarheten.

Enligt Törnqvist har inget annat ämne tillsatts för att ersätta konserveringsmedlen, utan det handlar om metoden vid tillverkningen.

– Det vi gör är att vi reglerar Ph-värdet. Det är något högre i den här färgen och gör att mögel och bakterier inte trivs, säger Per Törnqvist.

”Finns inget sätt att mäta fram nollvärde”

Ni skriver att färgen kan betecknas som konserveringsmedelsfri. Är den fri från konserveringsmedel eller inte?

– Det finns inget sätt att mäta fram ett nollvärde, du måste ha ett förbehåll för felvärden på promillenivå, därför uttrycker vi oss så. Men vi använder råvaror som klassas som fria från konserveringsmedel och tillsätter heller inget.

Produkten är analyserad enligt Der Blaue Engel anvisningen för inomhusfärger med låga emissioner (RAL-UZ 102).

– Vi säger inte heller att den är allergisäker, folk kan vara allergiska mot vad som helst. Men har du problem med exempelvis kosmetika så är det här ett bra alternativ.

Två kulörer alltså, men går den att bryta?

– Ja, rent tekniskt är det inga problem. Men då tillsätter du brytpasta med, i dag, konserveringsmedel. Det jobbas på detta, att ta fram brytpasta på liknande vis, men när det kommer vågar jag inte svara på. Inom något år kanske, säger Per Törnqvist.

”En gamechanger”

Tyskland ligger före Sverige i utvecklingen och där görs redan runt 40 procent av Caparols färgtillverkning med den här metoden. En explosion under det senaste året, och en gamechanger, menar Per Törnqvist.

– Vi tror hårt på det här och att inom ett par år så kommer det handla om stora volymer.

Färgen är en vattenlöslig latexfärg som målas med pensel, rulle eller spruta. Bindemedlet är Sampolymerlatex och den är dammtorr på en timme och övermålningsbar på fyra timmar.

Utdrag ur säkerhetsdatablad

 • Skyddsangivelse P102 Förvaras oåtkomligt för barn
 • Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1 → procent eller högre.
 • Sörj för god ventilation under användning och torkning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder färgen.
 • Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med vatten. Låt inte produkten komma ut i avloppsnätet, vattendrag eller mark. Rengör redskapen med tvål och vatten omedelbart efter användning.
 • Använd P2 filter mot damm vid slipning.
 • Undvik inandning av sprutdimma. Använd A2/P2 kombinationsfilter vid sprutmålning.

Farliga komponenter:

 • Titandioxid >= 10 – < 25
 • Kaolin >= 5 – <10

Personlig skyddsutrustning:

 • Skyddsglasögon
 • Lämpliga handskar testade enligt EN374
 • Långärmad klädsel
 • Andningsskydd (se ovan)