– Vår forskning visar att svenska byggnadsarbetare är positiva till att arbeta förebyggande med säkerhet, säger Martin Grill, som skrivit avhandlingen.

  • – Vår forskning visar att svenska byggnadsarbetare är positiva till att arbeta förebyggande med säkerhet, säger Martin Grill, som skrivit avhandlingen. Foto: Fotograf Siv Öberg

Ledarskapet har en avgörande betydelse för säkerheten på byggarbetsplatserna. Det visar aktuell forskning som nyligen presenterats.

För drygt fyra år sedan bestämde sig danska och svenska forskare för att undersöka hur ledarskap och företagskultur påverkar arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatserna. Bakgrunden var det faktum att det mellan 1993-2012 inträffade 45 procent fler dödsolyckor på danska byggarbetsplatser än på svenska. Trots att arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter är samma.

LÄS ÄVEN: Norsk modell för säkrare arbetsplatser

Den svenska delen av forskningen har finansierats av Afa och projektet är nyligen avslutat. Doktoranden Martin Grill har skrivit avhandlingen ”Safety leadership in the construction industry”. Handledare och projektledare har varit Marianne Törner, professor och forskare i säkerhet, organisation och ledarskap vid Göteborgs Universitet.

Sammanlagt har fem danska och tre svenska forskare ingått i projektet som genomförts i samarbete med Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet samt olika danska forskningscentra.

Forskningen har bedrivits genom att man gått ut med enkäter till svenska och danska byggnadsarbetare för att undersöka deras attityder till säkerhet.

– Totalt 811 yrkesarbetare från 85 byggarbetsplatser svarade på enkäten. Dessutom har vi följt 37 chefer i deras arbete för att se hur de jobbar. Varje chef i två timmar, berättar Martin Grill.

LÄS ÄVEN: Anders Andersson tycker om att hitta kreativa lösningar

Svenska byggnadsarbetare var mer positivt inställda till att arbeta förebyggande med säkerhet. De upplevde också i högre grad att de själva kunde påverka säkerheten i sitt arbete.

– Det finns en skillnad mellan dansk och svensk företagskultur. I Sverige har vi en tradition av att delegera makten och att medarbetarna ska vara delaktiga. I Danmark har man ett mer auktoritärt och styrande ledarskap, förklarar Marianne Törner.

– Därmed inte sagt att det är så överallt och att alla byggarbetsplatser i Danmark är dåliga och att alla i Sverige är bra, tydliggör hon.

LÄS ÄVEN: Delaktighet ökar säkerheten och trivseln på bygget

I forskningen framkom att platscheferna i Danmark tillbringar mindre tid ute på byggarbetsplatserna än vad de svenska gör. De har även mindre erfarenhet av praktiskt byggnadsarbete än de svenska platscheferna. Det kan påverka trovärdigheten.

– Erfarenhet ger högre legitimitet som chef. Det har mindre betydelse vilken chefsutbildning man har, framhåller Marianne Törner.

– De regionala skyddsombuden har en fantastisk kompetens inom många olika branscher. Men det finns inga regionala skyddsombud i Danmark. Det har sannolikt också en stor betydelse, tillägger hon.

– Vår forskning visar att vi ska vara rädda om den svenska samarbetsandan, avslutar hon.