• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Edit & Montage: Chris Smedbakken

Vi skickade ett antal frågor till de politiska partierna om hur de ser på de viktiga frågorna på arbetsplatserna. Det gäller arbetsmiljön, skyddsombuden, dödsolyckorna, lönerna och osund konkurrens bland annat.

Här kan du kortfattat läsa hur partierna ser på frågorna.


* Liberalerna svarade med partiprogrammet

När tidningens redaktion skickade frågor om viktiga arbetsmarknadsproblem, kom svar på frågorna från alla partierna förutom Liberalerna, som svarade genom att skicka en text med nio punkter om vad de vill jobba för.

I stället för att svara på frågor om arbetsmiljö, viktigaste arbetsmarknadsfrågan, skyddsombud, osund konkurrens och arbetstid, kom deras syn på delvis andra frågor.

Bland annat argumenterar de för att de nuvarande turordningsreglerna slopas till förmån för avgångsvederlag i förhållande till anställningstiden. De vill dessutom ha fler enkla jobb, obligatorisk a-kassa, längre varseltid vid konflikt, längre provanställningar och svårare att strejka.


LÄS ÄVEN: Debatt: ”Här är argumenten för S i valet”


Arbetstiden: V och MP vill sänka arbetstiden

Vill ni höja eller sänka dagens normalarbetstid på 40 timmar i veckan? Så här svarade partierna:

Vänsterpartiet: Förkortad arbetstid måste införas stegvis och kombineras med stora insatser för utbildning i bristyrken. Vårt långsiktiga mål är 30 timmar per vecka.

Miljöpartiet: Vi vill stegvis sänka normalarbetstiden, det måste dock ske i en takt som samhället klarar av.

Socialdemokraterna: Fler måste få möjlighet att arbeta heltid. Det sker hela tiden förkortningar av normalarbetstiden genom parternas förhandlingar.

Sverigedemokraterna: Arbetstiden utgör en väl avvägd huvudregel. Det bör fortsatt vara upp till parterna att komma överens om avsteg i de fall där kortare arbetstid är motiverat.

Liberalerna: Se artikel *

Centerpartiet: Vi ser inte att det finns skäl att frångå den ordinarie arbetstiden om 40 timmar. Vägledande måste vara att arbetstagaren har anledning att förvänta sig att jobba en viss tid när de tar ett jobb.

Kristdemokraterna: Vill inte förändra normalarbetstiden. Däremot är det viktigt att småbarnsföräldrar kan gå ner i arbetstid.

Moderaterna: Sverige behöver fler arbetade timmar för att stärka välfärden. Det vill vi åstadkomma genom att det blir mer lönsamt att arbeta, inte genom att ändra på arbetstiden.


LÄS ÄVEN: ”Är gurkor viktigare än människor?”


Arbetsmiljön: KD vill ha arbetsplatsrådgivare

→ Den psykosociala ohälsan är det största problemen på arbetsplatserna. Det anser Moderaterna, Miljöpartiet, och Centern. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern pekar också på osäkra arbetsvillkor.

→ För att förbättra arbetsmiljön vill Socialdemokraterna att normen på arbetsmarknaden ska vara heltid. Även Sverigedemokraterna argumenterar för mer heltid. För Vänsterpartiet är personaltätheten något som måste förbättras.

Centern vill att det ska vara lättare att få remiss vid lättare psykisk ohälsa.

Centern och Sverigedemokraterna lyfter fram att det måste göras något åt de arbetsplatser där anställda utsätts för hot.

Kristdemokraterna vill att det införs personliga arbetsplatsrådgivare för mindre företag för att hjälpa till med rehabilitering.


LÄS ÄVEN: ”Nu krävs hela arbetarrörelsens mobilisering”


Löner: Sänkt lön kallas lärlingslön

Frågan om introduktionsjobb, lärlingslön och sänkta löner har debatterats hårt mellan partierna det senaste året. När redaktionen frågar om man vill sänka löner, svarar de borgerliga partierna nej till att de vill sänka löner, men de kallar det något annat.

Den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna har föreslagit inträdesjobb, lärlingsjobb med särskild lärlingslön för nyanlända och unga utan gymnasieutbildning.

Det ska vara lägre löner än minimilönerna. Det har beräknats till runt 15 000 kronor i månaden. Det är ett förslag att på politisk nivå införa en ny del i det som i övrigt regleras genom avtal mellan parterna.

Från rödgrön sida vill man att löneregleringen ska ske mellan parterna på arbetsmarknaden. Det finns också en överenskommelse om etableringsjobb som parterna kommit överens om.


LÄS ÄVEN: Alliansen vill lägga ned arbetsmiljö-myndiget


Skyddsombuden: Stärka eller försvaga regionala skyddsombud

Skyddsombuden spelar en viktig roll, menar alla partier.

Från vänsterhåll vill man stärka både de vanliga skyddsombudens och de regionala skyddsombudens befogenheter, medan man från Centern och KD är tveksamma till regionala skyddsombudens mandat.

När tidningen frågat riksdagspartiernas syn på skyddsombuden och deras roll, så menar alla partier att de spelar en viktig roll på arbetsplatsen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill dessutom utöka deras mandat.

Sverigedemokraterna vill dock att skyddsombuden ska frikopplas från facket och inte längre ska väljas av den fackliga organisationen. Centern och Kristdemokraterna vill se över Regionala skyddsombudens verksamhet, innan man tar beslut om framtiden.

Centern och Kristdemokraterna menar att verksamheten med regionala skyddsombud måste utvärderas, innan beslut tas om verksamheten.


LÄS ÄVEN: LO inleder ”Projekt stärk skyddsombuden”


Pensionen: Sex partier bakom höjd pensionsålder

Vi ställde frågan om vilken pensionsålder som är rimlig för en byggnadsarbetare i dag och i framtiden. Alla utom Vänstern och Sverigedemokraterna försvarar en höjd pensionsålder.

I våras kom ett förslag från en parlamentarisk pensionsgrupp. Den pratar om en högre pensionsålder i framtiden och möjlighet att jobba längre än i dag.

I pensionsgruppen fanns sex partier representerade. Dessa partier försvarar också pensionsgruppens förslag. ”Vi är friskare och lever längre och pensionsgränserna behöver anpassas därefter”, skriver Centern.

Vänsterpartiet var inte med i gruppen och de argumenterar mot att systemet grundar sig på hur det går på börsen och att det i dag är många arbetare som inte orkar jobba till pensionsdagen och den frågan behöver lösas först.

Sverigedemokraterna vill behålla nuvarande pensionsålder, och menar att högre pensionsålder inte är möjlig för vissa arbetsgrupper. Däremot bör det skapas förmåner för de som vill jobba längre.

Inga partier har några förslag specifikt för pensionen för byggnadsarbetare.


LÄS ÄVEN: ”Inte rimligt att höja pensionsåldern”


Osund konkurrens: ”Kräv kollektivavtal vid upphandlingar”

Kommunen bör ta ett större ansvar vid upphandling för att motverka osund konkurrens. Det menar Kristdemokraterna.

Moderaterna vill ha en skärpt utlänningskontroll. Vänstern vill ha ett socialt protokoll inom EU och att kollektivavtal krävs på företagen.

→ Från Socialdemokraterna vill man ha flera beslut för att komma ifrån den osunda konkurrensen. De vill ha krav på kollektivavtal, göra om F-skattesystemet, skärpta ID-kontroller och mer samarbete mellan myndigheterna.

Centern pekar på Rot-bidrag, personalliggare och omvänd skattskyldighet för mervärdeskatt, som alliansen införde, men har inga nya förslag.

Sverigedemokraterna vill stoppa all arbetskraftsinvandring till jobb som inte är bristyrken.


LÄS ÄVEN: Beslutet: Lika lön för utländska arbetare


Dödsolyckorna: Rödgröna vill ha nollvision

De rödgröna partierna vill ha en nollvision vad gäller dödsolyckor. När frågan var uppe i riksdagen röstade dock en majoritet från Alliansen och Sverigedemokraterna emot förslaget.

→ Dödsolyckor är den värsta formen av dålig arbetsmiljö.

→ Här anser Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern att de vill ha mer förebyggande arbete från Arbetsmiljöverket. Speciellt mot byggbranschen som är extra utsatt.

→ Vänstern vill dessutom tillföra Arbetsmiljöverket extra pengar.

→ Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna vill att arbetsgivarna tar ett större ansvar för att lagen följs.

→ Från Miljöpartiet påpekas att allt för många dödsolyckor med utländsk arbetskraft inte anmäls ordentligt.


LÄS ÄVEN: Beslutet: Skatteavdrag för fackavgiften återinförs


Viktigaste arbetsmarknadsfrågan?

Vilken är den viktigaste frågan på arbetsmarknaden? Den frågan ställde vi de olika riksdagspartierna. Här kommer svaren.

Vänsterpartiet: Full sysselsättning – en trygg inkomst ger större frihet. Vi vill också ersätta allmän visstidsanställning med trygga jobb.

Miljöpartiet: Den psykiska ohälsan och kompetensförsörjning. Människor ska kunna omskola sig lättare.

Socialdemokraterna: Bekämpa arbetslösheten.

Sverigedemokraterna: Gör A-kassan obligatorisk. Rätten till heltid i offentliga sektorn.

Centerpartiet: Fler behöver jobba istället för att gå på bidrag. Skatterna behöver sänkas.

Kristdemokraterna: Företagsvillkoren är viktiga, vi vill förenkla för företagen. Vill ha sänkt bolagsskatt.

Moderaterna: En tydligare arbetslinje.

Liberalerna: Se artikel *.


LÄS ÄVEN: ”Det är något sjukt med vår sjukförsäkring”


Per Eklund
per.eklund@mittmedia.se