• Bild: Pixabay

DEBATT

Tre av avdelningarna i Svenska Målareförbundet har antagit skarpa uttalanden mot inskränkningar av strejkrätten. Här är några axplock från uttalandena:

Avdelning 3 väst:

”Politiker, håll era fingrar från strejkrätten!”

Avdelning 6 Svealand:

”Vi i Målareförbundet accepterar inte att något riksdagsparti rör strejkrätten! Strejkrätten är vår, arbetstagarnas, enda effektiva möjlighet att genom kollektivavtal förbättra arbetstagarnas villkor. Vi i Målareförbundet försvarar strejkrätten, vi accepterar inga inskränkningar! Den 9 september går våra medlemmar och röstar. Tänk på det, riksdagspartier!”

Avdelning 2 södra:

”Begränsning av strejkrätten tilltalar Svenskt Näringsliv och högern i svensk politik. Vi i arbetarrörelsen måste med bestämdhet avvisa att strejkrätten begränsas och försämras. Vi uttalar vårt Nej till begränsningar av fackföreningens strejkrätt och utvidgning av fredsplikten. Inga inskränkningar i strejkrätten”


Längre ned i artikeln kan du läsa Mikael Johanssons svar på debattexten.


Uttalandena finns att läsa i sin helhet i Målarnas facktidning på nätet.

När några av oss undertecknare fick reda på att det skulle bli en manifestation mot inskränkningarna i strejkrätten under namnet ”Strike Back” i Stockholm den 25 augusti, frågade vi Mikael Johansson om han ville tala i egenskap av ordförande, men han avböjde.

Vi skickade därför ovanstående uttalande till manifestationen där det lästes upp inför de ca 2000 deltagarnas gillande, video finns på denna Facebook-sida. Där hölls tal av fackliga aktivister och det lästes upp flera uttalanden mot inskränkningarna av strejkrätten från fackklubbar runt om i landet.

Medlemmar och klubbar från 12 av LO:s förbund fanns representerade samt andra fackföreningar i Sverige som Vårdförbundet, tre fristående fack samt representanter från norska och danska LO-förbund.

Dessa uttalanden är de uttryck för medlemmarnas vilja som finns.

Vi ställer därför frågan direkt till dig Mikael Johansson, vem företrädde du när du undertecknade LO:s och Svenskt Näringslivs uppgörelse?


Längre ned i artikeln kan du läsa Mikael Johanssons svar på debattexten.


Magnus Söderström, ledamot styrelsen avd. 3
Börje Carlsson, ledamot styrelsen sektion 4 avd. 3
Finn Ternrud, suppleant repskapet avd. 3
Mika Svedby, ledamot styrelsen avd. 3
Arash Jabbari, ledamot styrelsen avd. 3
Adam Johansson, ledamot styrelsen sektion 4 avd. 3
Anna Ekman, ledamot styrelsen avd. 3 samt ordförande sektion 4 avd. 3
Tobias Ekman, medlem avd. 3
Milan Ostovic, medlem avd. 3
Axel Erickson, medlem avd. 3
Reine Andersson, suppleant sektion 4 avd. 3


REPLIK FRÅN MIKAEL JOHANSSON:

I artikeln ställer författarna den ”retoriska” frågan vem jag företräder? Jag antar att författarna därmed egentligen menar att jag skulle befinna mig i motsattförhållande till de uttalanden som tre av förbundets nio avdelningar gjort på sina representantskapsmöten.

Detta kan inte vara mer felaktigt, och närmast en medveten vantolkning.

Min utgångspunkt är och har alltid varit att jag företräder medlemmarna. I min roll som kongressvald ledamot av LO styrelsen är mitt uppdrag att företräda alla LO medlemmar i enlighet med stadgar och beslut fattade av LO kongressen. På samma sätt som jag i egenskap av ordförande för Målareförbundet är vald för att företräda medlemmarna utifrån stadgar och demokratiskt fattade beslut.

Målareförbundet har alltid varit tydligt i sitt försvar för konflikträtten, och var det även när regeringen tillsatte den så kallade strejkrättutredningen. Vår utgångspunkt var och alltjämt är att våra nuvarande konfliktregler funkar bra, och balanserar makten mellan arbete och kapital.

I den svenska riksdagen finns en tydlig majoritet för att rubba denna balans till arbetsgivarnas fördel, bland annat genom vilja förhindra fackens möjligheter att stötta varandra genom så kallade sympatiåtgärder, och göra det svårare att gå i strejk, något som blivit än tydligare efter valet.

Konflikträtten och hoten mot densamma är en de frågor som jag talat med hundratals medlemmar under hösten, och jag har inte mött annat än starkt stöd för Målareförbundets hållning vart än jag kommit.

Målareförbundet är ett av de förbund som tvingats använda konfliktvapnet vid ett flertal tillfällen på senare tid. Utgångspunkten när vi går i konflikt är att vi har för avsikt att endera träffa kollektivavtal, eller i sällsynta fall förmå en arbetsgivare bunden av avtal att betala ut ostridig lön. Vi har även under åren varit i den situationen att vi både lämnat sympati och tagit emot sympati från andra LO förbund.

Dessa möjligheter har vi inte, och har inte heller för avsikt att dagtinga med. Den överenskommelse som vi gjort med Svensk näringsliv är riktad mot strejkrättutredningen och avser enbart att befästa det som redan följer av de regler som finns på svensk arbetsmarknad, och som följs av alla medlemsförbund i LO,TCO och Saco.

Detta är för övrigt en bedömning som en enig LO styrelse gör, och som vår förbundsstyrelse står bakom och således har sin grund i demokratiskt fattade beslut. Vilket såväl jag som andra företrädare för vår organisation har att förhålla sig till.

Hotet mot vår rätt att i gå konflikt kommer inte inifrån, utan måste sökas på annat håll.

Mikael Johansson
ordförande, Målareförbundet