Målericompaniet har på uppdrag av Järfällahus AB målat lägenheter under perioden april 2017 till och med januari 2018. De två målare som finns med i Målareförbundets stämningsansökan hade inte tillgång till ändamålsenligt personalutrymme utan hänvisades till ett skyddsrum som saknade fönster och låsbara skåp. Skyddsrummet användes också som materialförråd.

Med tiden utökades arbetsstyrkan och en av målarna i stämningsansökan lyfte då frågan om personalutrymmen till företaget men fick inget gehör. Målarna påtalade också att det behövdes fler stolar och bord när de blev fler och uppmanades då av Målericompaniet att göra bord av lastpallar.

Målareförbundets regionala skyddsombud Lars Eriksson gjorde skyddsrond och begärde med anledning av de stora bristerna en begäran om åtgärder enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen. Företagets lösning på problemet blev att skyddsrummet fortsättningsvis enbart fick användas som materialförråd och att målarna skulle inta sina måltider i en av de lägenheter där måleriarbete pågick.

Den aktuella lägenheten var bebodd varför målarna inte betraktade förslaget som lämpligt.

I efterhand efter att tvist uppstått har bolaget enligt Målareförbundets stämningsansökan påstått att målarna så fort de började på det aktuella objektet anvisats personalutrymme i tomma lägenheter och att det aldrig varit tillåtet att använda skyddsrummet i annat syfte än materialförråd.

Järfällahus AB uppger att det varit otillåtet för bolaget att använda lägenheter som personalutrymme. Däremot har bostadsbolaget haft lokaler som varit möjliga att hyra, men någon sådan förfrågan har aldrig kommit från Målericompaniet.

Enligt Målareförbundet har Målericompaniet inte tillhandahållit personalutrymmen på det sätt som krävs i arbetsmiljöavtalet som finns bifogat kollektivavtalet. Där står bland annat att materialförråd och personalutrymmen ska hållas åtskilda. Därför ska Målericompaniet förpliktigas att betala allmänt skadestånd till förbundet om 100 000 kronor och vardera 25 000 kronor till två berörda medlemmar.

Nu inväntar Arbetsdomstolen svaromål från Målericompaniet och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige AB.

Personalutrymmen

Ur §9 Arbetsmiljöavtalet bifogat Måleriavtalet:

Det åligger arbetsgivaren att anvisa måltids- och klädrum med tvättmöjligheter enligt nedanstående alternativ.

Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda rummen samtidigt.

Arbetsgivaren skall också tillhandahålla hygienartiklar som tex tvål, rengöringsmedel, skyddskräm och handdukar.

  1. Bodar – exempelvis vid byggarbetsplatser.
  2. Fasta personalutrymmen – för större fastigheter – eller gemensamma för flera hus.
  3. Tillfälliga personalutrymmen – exempelvis tvättstuga som inreds just för det aktuella arbetet.
  4. Husvagnsmodellen.

Protokollsanteckning: Beträffande utformningen av ovanstående fyra alternativ hänvisas till parternas gemensamma broschyr ”Äta, tvätta sig och byta om”.

Parternas gemensamma uppfattning är att målarnas personalutrymmen bäst löses enligt alternativ 1 eller 2. Anm Materialförråd får icke inrymmas i dylika utrymmen.