Anna Blomqvist har tillsammans med överläkare Martin Tondel utformat ett vårdprogram. Det är ett stöd för akutpersonalen vilka undersökningar de ska göra när de möter personer som drabbats av en elolycka med strömgenomgång.

Elolyckor orsakade av vanlig hushållsel, kan ge allvarliga skador långt efter olyckstillfället. Den som råkat ut för strömgenomgång ska omedelbart uppsöka akutsjukvård för undersökning.

Anna Blomqvist, forskare, specialistläkare i Yrkesmedicin och nyligen pensionär, har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att undersöka risker med strömgenomgång. Som läkare har hon kommit i kontakt med patienter som råkat ut för elolyckor i arbetet och fått diffusa symptom lång tid efter olyckstillfället.

– Det är inte bara elektriker utan även andra hantverkare som drabbas av strömgenomgång, säger hon.

När kroppen blir en del av strömkretsen, finns det risk för allvarliga skador, även vid vanlig hushållsel på 220-230 volt. Skadorna beror på hur lång tid man blivit utsatt, vilken väg strömmen tagit genom kroppen samt hur hög spänningen och strömstyrkan varit. Om motståndet är stort, sker en stark värmeutveckling. Det kan orsaka skador på djupet långt från kontaktställena på huden.

– Strömgenomgång kan ge symptom kort efter olyckan, men de kan även visa sig flera år efter olyckstillfället. Det kan leda till defekter på nervsystemet, tinnitus, muskelförtvining, koordinationssvårigheter, minnesförlust, dålig blodcirkulation, hjärtflimmer, hjärnskador, njurskador och impotens, upplyser Anna Blomqvist.

LÄS ÄVEN: Martin fick stickningar efter elstöten

Hon har träffat många patienter som råkat ut för elolyckor och fått symptom i efterhand.

– Men när de som drabbats söker hjälp för sina besvär och menar att det har samband med att de råkat ut för en elolycka tidigare, kan det hända att de inte blir trodda. Det finns på sina håll en missuppfattning, även inom sjukvården, att det är ofarligt att få lågspänningsström genom kroppen, framhåller Anna Blomqvist.

En vanlig orsak är att yrkesarbetare använder elektriska maskiner som saknar jordfelsbrytare. Ibland kan saker vara strömförande beroende på fukt, trasiga elledningar eller apparater.

Efter en strömgenomgång genom bålen, från arm till arm, är det viktigt att man blir ordentligt undersökt på ett akutsjukhus så snabbt som möjligt. Man bör vara under observation i tolv timmar. Om muskulaturen skadats vid strömgenomgång utsöndras myoglobin. Genom ett blodprov kan man se om myoglobinhalten höjts. Då kan man upptäcka hur allvarlig skadan är.

Några månader efteråt ska det göras en uppföljning för att kontrollera värdena. För att se om musklerna påverkats ska man mäta arm- och benomfång strax efter olyckan och jämföra värdena senare. Det är också viktigt att följa upp om det gjorts anmälningar till Arbetsmiljöverket och/eller Elsäkerhetsverket. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla elolyckor till Arbetsmiljöverket, även om det inte har uppkommit skador.

LÄS ÄVEN: Ta elsäkerheten på allvar

Om kroppen tagit skada kan det vara svårt att bli av med besvären efteråt. Sjukgymnastik i måttlig omfattning kan vara till hjälp för att man inte ska bli sämre. Men med en noggrann undersökning och dokumentation har man större chans att skadan blir klassad som arbetsskada och få ersättning av Försäkringskassan.

– Vi vill att det ska finnas blanketter på sjukhus och vårdcentraler, så man kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket direkt och att man även kan få träffa en kurator när man råkat ut för en elolycka, påtalar Anna Blomqvist.