Målareförbundet har haft en tvist med Lödde-måleri om de tillhandahållit lunch- och omklädningsrum enligt kollektivavtalet eller inte.

Två av förbundets medlemmar har haft uppdrag att utföra måleriarbete vid nyproduktion av Myresjöhus AB. På två av adresserna har det funnits byggbodar men dessa har inte målarna haft tillgång till.

När ombudsmannen Tomas Westman besökte medlemmarna satt de inne på objektet och åt vid bord och stolar med målerifirmans logga på. En av målarna hade också en medhavd mikro för att kunna värma mat.

Arbetsdomstolen har slagit fast att arbetsgivaren klart och tydligt ska anvisa personalutrymmen.

Jan Staf, ombudsman Målareförbundet

En av målarna hade suttit i personalboden vid enstaka tillfällen när snickarna var där. Annars var byggboden låst.

När ombudsmannen Tomas Westman kontaktade arbetsgivaren kom denne ut och visade var nyckeln fanns.

Enligt arbetsgivaren hade målarna innan de började på projektet muntligen informerats om byggbodarna och var nyckeln låg gömd.

Arbetsdomstolen anser att det inte kan uteslutas att arbetsledaren minns fel. Han har själv uppgett att det förekom 400-500 objekt per år varav han arbetsleder en tredjedel. Därför fäster Arbetsdomstolen större tilltro till uppgifterna från målarna.

Domstolen konstaterar att bolaget visserligen fullgjort sin huvudförpliktelse att säkerställa att det fanns personalutrymmen, men att bolaget brustit i att informera arbetstagarna om att de skulle använda bodarna och var nyckeln fanns.

Arbetsdomstolen hade också att ta ställning till eventuellt skadestånd. Arbetsgivarparten har hävdat att skadeståndet ska jämkas till noll då avsikten inte varit att åsidosätta arbetstagarnas intressen, att målarna själva haft ett ansvar för sin arbetsmiljö och för att kontakta arbetsgivaren om de inte fick tillgång till personalutrymmen.

De lyfter att skrivningar i kollektivavtalet om samverkan kring arbetsmiljön.

Arbetsdomstolen anser det tydligt att samverkansbestämmelsen är framåtsyftande och att det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren.

Du kan vara på en arbetsplats och inte veta om byggboden utanför tillhör den arbetsplatsen eller den på andra sidan gatan.

Jan Staf, ombudsman Målareförbundet

Lödde måleri döms att betala allmänt skadestånd med 40 000 kronor till Målareförbundet och 10 000 kronor till var och en av de två målarna. Måleriföretagen i Sverige och Lödde måleri AB ska med hälften var ersätta Målareförbundet för rättegångskostnader med 238 000 kronor.

Målareförbundets ombudsman Jan Staf har läst domen och är nöjd.

– Arbetsdomstolen har slagit fast att arbetsgivaren klart och tydligt ska anvisa personalutrymmen, säger han.

Om det står en byggbod utanför arbetsplatsen som målarna inte kommer in i, är det svårare än att de då ringer sin arbetsgivare och påtalar problemet?

– Du kan vara på en arbetsplats och inte veta om byggboden utanför tillhör den arbetsplatsen eller den på andra sidan gatan, säger Jan Staf.