• Bild: Pixabay

DEBATT

”Även om det finns människor som är positivt inställda till att kvinnor återfinns i hantverksyrken så är det tydligt att den normativa bilden av en målare fortfarande är en man”, skriver debattörerna.

Målareförbundets värdegrund bygger på alla människors lika värde och alla människors lika rätt. Det betyder att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och funktions­variation.

Att förbundet arbetar med jämställdhetsfrågor borde vara en självklarhet för alla, men så är inte fallet. Vi har medlemmar som på olika sätt utrycker förvåning över varför förbundet ens lägger energi på jämställdhetsfrågorna.

LÄS ÄVEN: Jan-Olof Gustavsson: ”Målareförbundet är ett feministiskt förbund”

Det finns ett väldigt enkelt svar på det och det är att förbundet vilar på en demokratisk värdegrund. Utifrån värdegrunden arbetar vi för att öka jämställdheten både i förbundets demokratiska organisation och i våra branscher.

Alla medlemmar har rätten, och det uppmuntras också, att engagera sig demokratiskt i syfte att påverka förbundets arbetssätt och identitet.

Den fackliga uppgiften ligger i att vi tillsammans använder vår kollektiva styrka för att stärka arbetarna gentemot arbetsgivarna på arbetsmarknaden.

För att förstå att  jämställdhetsfrågor och demokrati oupplösligt hänger samman följer här några exempel . Vi har kvinnliga medlemmar som vittnar om utsatthet på våra arbetsplatser, där de får utstå kränkande särbehandling och trakasserier.

Kvinnliga förtroendevalda som upplever det svårt att göra sina röster hörda och bli tagna på lika stort allvar som sina manliga kollegor.

Vi har fortfarande – år 2019 – kvinnliga målare som får vara med om att kunder undrar var den ”riktiga” målaren är när de kommer för att utföra ett arbete.  Eller när en kvinnlig målare ringer för att boka in ett jobb tas hon för en kontorist.

För ordningens skull ska vi även nämna dem som reagerar väldigt positivt när en målare, som också råkar vara kvinna, ska komma och utföra arbetet. Även om det finns människor som är positivt inställda till att kvinnor återfinns i hantverksyrken så är det tydligt att den normativa bilden av en målare fortfarande är en man.

LÄS ÄVEN: Byggbranschens #Metoo följs upp av arbetsgrupp

På grund av den normativa manliga kulturen har ett antal kvinnliga medlemmar utövat sin demokratiska rätt i syfte att få till förändring. De har valt att ta ett ansvar för att förändra sin egen och andras omgivning.

En del i detta  är att det efter en motion på förbundsmötet 2014 inrättades ett kvinnligt nätverk. Nätverket antog år 2016 namnet Mira. Mira står för ”Målinriktade, Inspirerande, Respekterade, Accepterade”.

Våra medlemmar som är engagerade i Mira återfinns i hela landet och de arbetar dagligen med att försöka sprida information och öka kunskaperna i jämställdhetsfrågorna, både på arbetsplatserna och i förbundet.

Det är allt ifrån osakliga löneskillnader till mobbning och kränkande särbehandling. Mira arbetar likaså dels med att nyansera den normativa kultur som finns i våra branscher så att kvinnorna vill stanna kvar i yrkena, och dels med att attrahera fler kvinnor till att utbilda sig till målare och lackerare.

LÄS ÄVEN: Kvinnor får 6 000 mindre i plånboken

Vi vill därför denna dag lyfta våra kvinnliga medlemmar som tagit ansvar och valt att vara med och påverka sin egen fackliga organisation, och samtidigt också påverka våra branscher.

Med det sagt ska vi inte förglömma att kampen för jämställdhet är en kamp för alla, oavsett kön. Förändring sker på grund av att olika individer väljer att gå ihop och arbeta mot ett gemensamt mål.

Denna kraft är central för den fackliga framgången.


Fakta: Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen den 8 mars firas officiellt sedan 1977, på initiativ av FN. Dagens ursprung är den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen.

Dagen firades av vänsterkvinnor 1911 och har fram till 1970-talets slut förknippats med den kvinnliga vänsterrörelsen.

Nu för tiden är dagen inte kopplad till någon uttalad politisk ideologi, utan betraktas som en allmän dag för kvinnofrågor.

Källa: Nordiska muséet


Josefine Krantz,
förtroendevald i avdelning 6

Niklas Holmqvist,
ombudsman på förbundskontoret