Det var i slutet av oktober i år som Mattias Samuelsson av en slump upptäckte att delen som berörde arbetsmarknad och dess villkor var borta ur texten i Skolverkets förslag till ny läroplan i samhällskunskap för årskurs 7 till 9.  

LO kontaktade medlemsförbunden och skrev snabbt ihop ett remissvar där man starkt invände mot förslaget att ta bort allt om arbetsmarknad och dess villkor i den nya kursplanen.

Man skrev bland annat att ”LO:s erfarenheter är att ungdomar har låga kunskaper om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Deras bristande kunskaper är en av anledningarna till att det inte sällan förekommer dåliga arbetsvillkor för ungdomar som feriearbetar.”

Och nu verkar det som att Skolverket har tagit till sig av kritiken, för i det slutgiltiga förslaget till ny kursplan i samhällskunskap för årskurs 7 till 9 finns nu följande ordalydelse (bland många andra) gällande vilka centrala innehåll undervisningen ska behandla:

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.”

När väl beslut tagits om nya kurs- och ämnesplaner är tanken att de ska börja gälla från och med hösten 2020.