Inom kort kommer det en enkät kanske i just din brevlåda, om du är målare och medlem i facket. 4 000 medlemmar kommer att få utskicket.

Enkäten är en del i att kartlägga den luftburna exponeringen av konserveringsmedel inom gruppen isothiazolinoner (ISO), och undersöka om det finns en ökad förekomst av allergiska kontakteksem och luftvägsbesvär mot ISO hos målare i Sverige.

En person i skyddskläder arbetar med färg

Hälsofarliga produkter

Forskningsprojekt: Kan färgen orsaka luftvägsbesvär?

Arbetsmiljö

Målarnas facktidning skrev redan 2017 om forskningsprojektet som då skulle starta vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Efter förseningar blir det nu av. I samarbete med Målareförbundet kommer enkäten skickas ut under mars, april och maj.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har från AFA-försäkring beviljats 12 miljoner kronor för projektet Vattenbaserad målarfärg, hud- och luftvägsexponering från AFA-försäkringar.

Syftet med forskningsprojektet är att förebygga arbetsmiljörelaterade hud- och luftvägsbesvär bland yrkesmålare som använder vattenbaserade färger.

Målare använder mest vattenbaserade färger som innehåller ISO, en grupp konserveringsmedel som är välkänt allergiframkallande. Däremot är det okänt vilka halter som yrkesmålare exponeras för under en arbetsdag.

Mia Wemmenlöv utomhus framför en röd husfasad.

Hälsofarliga produkter

Mia fick en cancer som drabbar många målare

Reportage

– Det har inte tidigare gjorts några studier där man har mätt halten ISO i luften under arbetet. Vi vill undersöka om exponering för ISO som förutom ger kontaktallergi med påföljande kontaktallergiskt eksem även kan ge luftvägsbesvär, sa yrkeshygieniker och docent Anna Dahlman-Höglund i en tidigare intervju.

Senare kommer det också att göras mätningar i luften på arbetsplatser i samband med målningsarbete.

Dessutom kommer totalt 100 målare att allergitestas genom lapptest. Som kontrollgrupp för jämförelse används eksempatienter som lapptestas vid Arbets- och miljödermatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under samma tid som studien pågår.

Lapptestningen förväntas visa om det finns en högre frekvens av kontaktallergi mot ISO bland målare jämfört med personer med allmänna hudbesvär.

Hälsofarliga produkter

Är det kon­serverings­medel som för­giftar Björn?

Arbetsmiljö

Målarnas facktidning har under många år skrivit om de kontaktallergier som drabbar målare, och förbundet anordnade också ett seminarium med forskare och färgtillverkare för att sätta ljus på problemet.

En person som väntar på resultatet av den här forskningen är Björn Jonsson i Söderhamn, som tvingades sluta jobba som byggnadsmålare då hans kropp slås ut när han är i närheten av ångorna från målarfärg.

Försäkringskassan avslog Björn Jonssons ansökan om livränta. Överläkare, toxikologer, ergonomer och psykologer vid arbets- och miljömedicin var överens om att besvären med all sannolikhet orsakats av arbetet.

Trots att det saknades full vetenskaplig bevisning ansåg Förvaltningsrätten att det fanns tillräckligt goda medicinska grunder för att det handlade om en arbetsskada.

Försäkringskassan överklagade beslutet och nu väntar Björn Jonsson och hans juridiska ombud på vad Sahlgrenskas forskningsresultat kan visa om hur hälsan påverkas av exponering för ISO via luften.

2015 intervjuade tidningen Björn Jonsson som berättade om sina hälsoproblem kopplat till ångorna från vattenbaserad färg.

Kanske kan ny forskning ge svar.