LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson hoppas att utredningsförslagen nu blir verklighet och pekar på den pågående coronapandemin som exempel. 

Där många människor inom vården, från städare till läkare, men även i andra yrken som kollektivtrafik och transporter dagligen utsätter sig för risker.

– Vi står och applåderar och tycker att de är skitbra. En del av dem kommer att insjukna och några av dem kommer vara sjuka länge. Nu ska tamejfan samhällsansvaret vara att man bär dem hela vägen i mål. De ska bli friska och komma tillbaka till jobbet och de ska inte behöva bli fattiga på resans gång, säger Torbjörn Johansson till Arbetet.

Nu ska tamejfan samhällsansvaret vara att man bär dem hela vägen i mål.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO

Han lyfter framför allt förslaget om att den sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot tydligt specificerade yrken. Det innebär enligt honom att man ska prövas mot en riktig arbetsmarknad. 

– Inte hittepåjobb som de gör i dag. Vi har medlemmar som inte kan lyfta armarna över midjehöjd, inte koncentrera sig, inte stå eller sitta längre stunder och ändå säger Försäkringskassan att de kan söka jobb där de funktionerna inte behöver användas. Men det finns inga sådana jobb, säger Torbjörn Johansson.

– Ja, eller möjligtvis som gd på Försäkringskassan då, tillägger han.

Utifrån direktiven anser LO att utredningens förslag är väl avvägda och ger en rättvisare sjukförsäkring, men hade gärna sett att man gått ännu längre. I synnerhet när det gäller i bedömningen av arbetsförmågan. 

Där skulle organisationen vilja att man tog större hänsyn till att de försäkrades omställningsförmåga varierar när arbetsförmågan ska prövas mot ”normalt förekommande arbete”.

Det är väldigt märkligt att man som myndighet läser utredningen med Fredrik Reinfeldts glasögon.

Robert Sjunnebo, försäkringsexpert LO-TCO rättskydd

– Man är ju försäkrad i befintligt skick så att säga. Då har man olika förutsättningar från början och bör bedömas utifrån de förutsättningar man kommer in i försäkringen med, säger Torbjörn Johansson.

Försäkringskassan är däremot mycket kritisk till förslagen, något Arbetet rapporterade om i går

Det reagerar försäkringsexperten Robert Sjunnebo, på LO-TCO rättskydd, starkt på.

Han är närmast chockad över Försäkringskassans synpunkter, som han ser som ett försvar av de skärpningar av sjukförsäkringen som infördes av alliansregeringen 2008.

– Det är väldigt märkligt att man som myndighet läser utredningen med Fredrik Reinfeldts glasögon. 

Han påpekar att myndigheten var kritisk när regeringen Reinfeldt införde skärpningarna som bland annat innehöll tydliga tidsgränser. Något man tycks ha glömt i dag, menar han.

Det blir ju någon form av moment 22, att man inte kan ändra lagstiftningen för det var inte tanken hos den som föreslog lagen ursprungligen.

Robert Sjunnebo, försäkringsexpert LO-TCO rättskydd

Han tycker att det är märkligt att Försäkringskassan hänvisar till att förslagen strider mot lagstiftarens intentioner, när den nuvarande regeringen uppenbart har andra intentioner.

– Det blir ju någon form av moment 22, att man inte kan ändra lagstiftningen för det var inte tanken hos den som föreslog lagen ursprungligen.

Enligt Robert Sjunnebo går Försäkringskassan långt utanför sitt mandat i remissvaret.

– Det är problematiskt då man inte agerar som en expertmyndighet utan som en part. Man skulle kunna tro att det här svaret kommer från en arbetsgivarorganisation, säger han.

Svenskt Näringsliv hamnar i sitt remissvar nära Försäkringskassans slutsatser och avstyrker de flesta av förslagen. 

Det enda som får godkänt är förslaget om sänkta beviskrav för att den sjukskrivna ska kunna komma tillbaka till arbete hos den egna arbetsgivaren efter 180 dagar.

Det är problematiskt då man inte agerar som en expertmyndighet utan som en part.

Robert Sjunnebo, försäkringsexpert LO-TCO rättskydd

”Det gynnar såväl arbetsgivaren som arbetstagaren om arbetsförmågan bättre kan tas tillvara på arbetsplatsen, utan att syftet med rehabiliteringskedjan frångås”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissvar. 

Att arbetsförmågan ska prövas mot ett mer specificerat arbete är däremot inget organisationen tycker är bra. 

Anledning som anges är att det kan skapa missförstånd hos den försäkrades: ”exempelvis om att bedömning gjorts avseende möjligheter att faktiskt erhålla arbete i sådan yrkesgrupp.” 

Några av utredningens förslag:

  • Bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete. Med angivet arbete avses arbeten som ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), i stället för dagens ”normalt förekommande arbete”.
  • Försäkrad som uppnått 62 men inte 65 års ålder ska inte prövas mot andra jobb än hos arbetsgivaren, oavsett hur lång sjukperioden är.
  • Utvidgad möjlighet till undantag från prövning av arbetsförmåga dag 180. Kraven för hur sannolikheten är för att den försäkrade ska kunna komma tillbaka till sitt arbete sänks från ”stor sannolikhet” till ”övervägande skäl”.
  • Det ska bli möjligt att även efter dag 365 pröva arbetsförmågan hos arbetsgivaren om hög grad av sannolikhet talar för återgång i detta arbete senast vid dag 550. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.