Det regionala skyddsombudet Stefan Stavander såg arbetarna tre våningar upp i färd med att montera väggelement.

Arbetarna hade sele men var inte kopplade till någon livlina. Dessutom hade de fasta skyddsräckena tagits bort. 

Stefan Stavander säger till Byggnadsarbetaren

– I det skedet måste man absolut använda sele med vajer. Det räcker med att man tar ett litet felsteg. Snubblar man över kanten kan det sluta med en dödsolycka. Vi hade nyligen en allvarlig olycka i Jönköping med en man som skadades allvarlig och som förmodligen aldrig kommer tillbaka till branschen igen. 

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att stoppa arbetet om det finns en allvarlig och omedelbar fara.

Arbetet i Jönköping avbröts resten av dagen men kunde återupptas dagen därpå. Då hade Gärahovs bygg i dialog med underentreprenören åtgärdat bristerna. 

Det aktuella bygget är i kvarteret Övertaget där det byggs parkeringshus, affärslokaler och en förskola. Jönköpings kommun är byggherre. 

Skyddsombudsstopp (6 kap 7§)

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har ett skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp.

Skyddsombudet har även rätt att avbryta arbeten som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet. Studerandeskyddsombud har dock inte rätt att avbryta arbeten.

Så här går ett skyddsombudsstopp till:

 1. Skyddsombudet meddelar arbetsgivaren att hen bedömer att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa, och att hen därför har stoppat arbetet enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §. Meddelandet kan framföras muntligt, men det är viktigt att dokumentera det vid senare tillfälle.
          
 2. Arbetsgivaren tar ställning till skyddsombudsstoppet. Håller arbetsgivaren med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara accepterar arbetsgivaren stoppet och startar inte arbetet igen förrän arbetsgivare och skyddsombud är överens om att riskerna är undanröjda och arbetet är säkert.
         
 3. Håller arbetsgivaren inte med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa ringer arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket, som avgör om arbetet ska fortsätta vara avbrutet eller inte.
            
 4. Oftast gör Arbetsmiljöverket en inspektion på arbetsplatsen så snart som möjligt, men ibland avgör de ärendet via telefon. Deras prövning av skyddsombudsstoppet leder fram till ett beslut om ett förbud (arbetsgivaren tvingas sluta med något som inte är tillåtet) eller till ett beslut om att inte förbjuda arbetet. I det fall Arbetsmiljöverket beslutar om att inte förbjuda arbetet kan arbetsgivaren återuppta arbetet direkt.
          
 5. Både arbetsgivaren och skyddsombudet kan överklaga beslutet. Om det blir aktuellt att överklaga är det viktigt att känna till att skyddsombudet inte har rätt att överklaga om det finns ett huvudskyddsombud. Då är det huvudskyddsombudet som ska överklaga.