– Det fördjupade samarbetet syftar till att verka för en ökad efterlevnad av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen så att den enskilde arbetstagaren varken riskerar en ohälsosam arbetsmiljö eller att utsättas för diskriminering, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

DO och Arbetsmiljöverket har i tidigare gemensamma regeringsuppdrag genomfört informationsinsatser när det gäller att förebygga och motverka sexuella trakasserier i arbetslivet.

Sedan 2015 har de båda myndigheterna haft en dialog kring hur deras respektive lagstiftningar ska genomföras i praktiken.

Nu tar myndigheterna nästa steg för att utveckla samarbetet genom att teckna en ny samverkansöverenskommelse.

I det nya avtalet ingår att också vid behov och intresse kunna ta del av den andra myndighetens aktiviteter som inspektioner och tillsyn, och att delge varandra information om planerade tillsynsaktiviteter.

Enligt pressmeddelandet är syftet med samverkan att tydliggöra vilka krav som ställs på arbetsgivare vad gäller arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen.