Den gällande sjukförsäkringen har varit hårt kritiserad för att tvinga sjuka att söka fiktiva arbeten på hela arbetsmarknaden.

Nu föreslår regeringen att detta ändras, så att arbetsförmågan ska bedömas mot ett arbete i en särskilt angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

Därutöver reviderar regeringen Försäkringskassans regleringsbrev. Det här skriver socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett inlägg på Facebook

Socialförsäkringsministern skriver att syftet med lagändringen är att skapa en tryggare och mer begriplig sjukförsäkring och se till att människor inte hänvisas till fiktiva arbeten.

Sjukpenningtalet ska inte minska genom utförsäkringar.

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister

Om lagförslaget går igenom kommer Försäkringskassan behöva uppge i vilken yrkesgrupp som myndigheten bedömt att den enskildes arbetsförmåga finns.

Samtidigt revideras målet om minskat sjukpenningtal i Försäkringskassans regleringsbrev.

Regeringen bedömer att sjukpenningtalet kan minska långsiktigt om personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna får bättre stöd.

Därför ska fokus läggas på förebyggande insatser, tidiga rehabiliteringsinsatser och bättre samordning.

”Sjukpenningtalet ska inte minska genom utförsäkringar”, skriver Ardalan Shekarabi.

Ändringen i regleringsbrevet träder ikraft redan på torsdagen.

Om regeringens förslag om angiven yrkesgrupp antas i riksdagen träder förslaget i kraft i september 2022.