Skydda har med hjälp av Kantar Sifo genomfört enkäter med bygg­nadsarbetare och skyddsombud i byggbranschen.

Sammanställning­en visar att 71 procent av bygg­arbetarna och hela 86 procent av skyddsombuden någon gång har varit med om eller vittnat om en olycka på arbetet. 

Därtill svarar bara 63 procent av skyddsombu­den att de fullt ut kän­ner sig trygga i att alla medarbetare i organisationen använder rätt personlig skydds­ utrustning.

Fyra av tio saknar tillräcklig kunskap

Av bygg­arbetarna svarar hela 39 procent att de sak­nar tillräckligt med kunskap om hur de ska testa sin skyddsutrust­ning. 

– Kunskapen om personlig skyddsutrustning är låg bland byggarbetare och många arbetsgi­vare planerar inte säkerhetsarbe­tet i projekteringen. Detta innebär att till exempel underleverantörer ut­sätts för onödiga risker, säger Skyddas vd Jonas Peterson i ett pressmeddelande. 

Men kanske har at­tityden till säkerhe­ten på arbetsplatser­na förändrats under det senaste året.

För enligt samma rapport uppger nästan nio av tio skydds­ombud (86%) att företagen har för­ändrat säkerheten på arbetsplatsen sedan pandemins början.