I Måleriavtalet mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet finns en bestämmelse avseende garantilön för yrkesutbildade arbetstagare. Den 5 maj 2021 gjorde Måleriföretagen en anmälan till Konkurrensverket.

Måleriföretagen anser att eftersom företagen bara får anställa utlärda målare och lärlingar, så har avtalet konkurrensbegränsande effekter.

”Har anmält sig själva”

Måleriföretagen hemställde i sin anmälan att Konkurrensverket skulle utreda frågan och ålägga Måleriföretagens medlemsföretag att, vid vite, inte tillämpa bestämmelsen i kollektivavtalet.

– Som jag ser det har de anmält inte bara oss utan även sig själva, vi äger ju kollektivavtalet tillsammans, sade Målarnas avtalssekreterare Peter Sjöstrand i samband med att anmälan hade lämnats till Konkurrensverket

Förbundet har till Konkurrensverket anfört att den aktuella kollektivavtalsbestämmelsen helt klart faller inom det fackliga kärnområdet, och att konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsning inte är tillämpliga.

– De har ju anmält inte bara oss utan även sig själva, vi äger ju kollektivavtalet tillsammans, sade Målarnas avtalssekreterare Peter Sjöstrand i samband med att anmälan hade lämnats till Konkurrensverket

Konkurrensverket avskriver ärendet

Nu har Konkurrensverket fattat beslut om att skriva av ärendet, eftersom verket inte anser att det för närvarande finns skäl att prioritera en fördjupad utredning.

Konkurrensverket tillmötesgår alltså inte Måleriföretagens begäran om ett åläggande vid vite att inte tillämpa kollektivavtalsbestämmelsen.

Målarna kräver en miljon

Med anledning av Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket har förbundet väckt talan i Arbetsdomstolen för olovlig stridsåtgärd.

Förbundet menar att Måleriföretagens anmälan är gjord mot bättre vetande och i ond tro.

Förbundet har yrkat att Måleriföretagen ska förpliktas betala en miljon kronor i allmänt skadestånd till förbundet för den olovliga stridsåtgärden.

Målareförbundet företräds i Konkurrensverket och Arbetsdomstolen av LO-TCO rättsskydds chefsjurist Mattias Landgren och förbundsjurist Annett Olofsson.