– Vi ska motverka de affärsmodeller som driver arbetskriminaliteten. Det ska vara svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad, sade biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson vid pressträffen.

Vid hans sida stod LO:s ordförande Susanna Gideonsson som välkomnade de konkreta åtgärderna. Hon vittnade om det fuskande och utnyttjande av människor som LO förbunden sett under tio års tid på svensk arbetsmarknad.

– Det är ett jättestort problem. Det här är inga extrema undantag utan konsekvenserna av systematiska fel. Vi klarar inte av den här matchen själva, sade Susanna Gideonsson.

Johan Danielsson försäkrade att regeringen är redo att göra sin del av arbetet.

Åklagarmyndigheten läggs till

Regeringen har nu gett nio myndigheter i uppdrag att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. Arbetsmiljöverket ska samordna uppdraget. Två center ska öppna i juni i år men i slutet av 2023 ska totalt sju center vara på plats.

Åklagarmyndigheten läggs till bland de åtta myndigheterna som tidigare ingått i samverkan.

Myndigheterna som samverkar:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Åklagarmyndigheten (läggs till av regeringen nu)

De regionala centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Samlokaliseringen förväntas underlättar samverkan och gör det möjligt att utnyttja befintliga resurser.

Samverkan med facken

Uppdraget till myndigheterna är att öka antalet kontroller, förbättra effektiviteten och vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga brottslighet i arbetslivet.

– Vi tror också att en förstärkt regional närvaro möjliggör förbättrade kontakter med lokala aktörer som företag, kommuner, arbetsgivare och fackliga organisationer, säger Johan Danielsson.

Myndigheterna ska avsätta personal för att bemanna de regionala kontoren. Satsningen finansieras med de extra pengar regeringen skjutit till i budgeten 2022 för att Arbetsmiljöverket ska satsa på just arbetet mot arbetslivskriminalitet.

– En del av det här är ju saker som myndigheterna redan arbetar med men den extra satsningen är utväxlingen av den ekonomiska satsningen som regeringen gjorde i budgeten, säger Johan Danielsson.

Lättare utbyta information

Myndigheterna som samverkar har i tidigare utvärderingar gång på gång lyft att sekretessregler står i vägen för att utbyta information på ett sätt som gör samarbetet mer effektivt.

Enligt regeringen finns utrymme för mer informationsutbyte inom nuvarande regler. Myndigheterna får i uppdrag att ta fram metodstöd för detta.

Samtidigt pågår en utredning om sekretessregler som ska slutredovisas till regeringen senare i år.

Regeringens åtgärder mot arbetslivskriminalitet:

 • Förslag om skärpta regler för arbetskraftsinvandring.
 • Skärpta regler för utländska transportföretag som vill utföra inrikestransporter i Sverige.
 • Satsningen sedan 2018 på tillsyn och kontroll genom det myndighetsgemensamma samarbetet har levererat även 6000 gemensamma kontroller.
 • Höjda straff och nya brottsbestämmelser kopplat till bland annat utnyttjande av utländsk arbetskraft.
 • Inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet.