De svenska och danska Målareförbunden tar starkt avstånd till införandet av minimilöner i EU.

Det kan vid första anblicken verka sympatiskt att införa en minimilön för alla EU:s medlemsstater, men det kommer knappast att gynna de mest missgynnade arbetstagarna.

Inte kompatibelt med vår lönemodell

Med förslaget till minimilönedirektiv tar EU inte hänsyn till att det i Danmark och Sverige finns avtalsmodeller som bland annat innebär att löne- och arbetsvillkor förhandlas mellan arbetsmarknadens parter.

Erfarenheten visar att en EU-domstol när som helst kan grunda sitt beslut på direktivet.

Tonny Olsen och Mikael Johansson, ordförande danska och svenska Målareförbunden

Vi har stor förståelse för att vissa länder vill agera för en lägsta nivå på lön inom unionen.

Det handlar om de länder som valt den typen av modell för sin arbetsmarknad. I dessa länder sker därmed lönebildningen på politisk väg, genom att politiker fattar beslut i parlamenten om vad lägsta priset på arbete är.

I våra två länder har vi valt att gå en annan väg. Här är det de fackliga organisationerna som förhandlar och avtalar med företagens organisationer för att bestämma priset på arbetet.

Anställdas villkor riskerar försvagas

Vi föredrar det systemet av flera anledningar, men vi nämner här några:

  1. Vi kan branschvis se och bedöma hur mycket pengar våra medlemmar skapat på arbetsplatserna till företagen och därmed veta vad som är rimligt att ta ut i lön. Det ger våra medlemmar en större chans att ta sin del av det skapade mervärdet.
  2. Våra fackliga organisationer ger medlemmarna och arbetarna makten att kontrollera sin egen utveckling. Genom medlemskapet kan man aktivera sig och på så sätt påverka lönebildningen. Det är betydligt svårare att göra i staten, då måste man först väljas av ett parti och sen av väljarna. Vår avtalsmodell ökar arbetarklassens demokratiska inflytande i samhället.
  3. I våra kollektivavtal med arbetsgivarna är det inte bara lönen, utan även pensionen, lön under sjukdom, semester, ledighet, fortbildning, ledighet på grund av barnets sjukdom och mycket annat som förhandlas med arbetsgivarna. Om vår avtalsmodell försvagas kan det alltså innebära att även anställdas arbetsvillkor försvagas.

Vi kommer kämpa tillsammans

EU har slagit fast att medlemsländerna inte tvingas införa en lagstadgad minimilön, men erfarenheten visar att en EU-domstol när som helst kan grunda sitt beslut på direktivet och i slutändan verkställa en lagstadgad minimilön.

Vi kommer att stå fast och kämpa tillsammans för att detta inte ska bli verklighet i våra länder.