I Målareförbundets register finns minst fem bemanningsbolag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen. De är därmed anslutna till bemanningsavtalet som slutits mellan LO och Kompetensföretagen. De flesta av dem finns i storstadsregionerna.

– Vi har sett tendenser på att användningen av bemanningsföretag i branschen har ökat sedan ett par år tillbaka, men en del av dem är inte ”rena” bemanningsföretag, säger Johan Redén.

I de fall han tänker på sitter det samma ägarpersoner i både bemanningsföretagets och i beställarföretagets styrelser.

– Vi har anledning att misstänka att det i de fallen handlar om att försöka kringgå vårt kollektivavtal. Ofta rör det sig då om utländsk arbetskraft som enligt vår mening saknar målarutbildning och inte heller tjänar vad de ska enligt gällande avtal, säger Johan Redén.

Har knappt existerar tidigare

Målareförbundet ser också risk för att arbetare som inte uppfyller kriterierna om yrkeskompetens enligt måleriavtalet lätt kan hamna i beroendeställning till företaget de är anställda hos.

Om arbetarna saknar den yrkeskompetens som enligt förbundet krävs kan de inte söka jobb hos andra måleriföretag.

Ofta rör det sig då om utländsk arbetskraft som enligt vår mening saknar målarutbildning.

Johan Redén, Målarna

– Då är det lätt att arbetarna också tappar i villkor, säger Johan Redén. 

Bemanningsföretag i måleribranschen har tidigare knappt existerat.

Johan Redén understryker att det inte är bemanningsbranschen i sig som är ett problem.

– De som är seriösa fyller sin funktion på arbetsmarknaden, säger han.

Kan tvista även utan anställda medlemmar

Fackförbunden kan avtalsövervaka bemanningsföretag och tvista mot dem, även om det inte finns någon medlem hos en viss arbetsgivare.

Det är LO som samordnar förhandlingarna och är övergripande avtalspart på bemanningsavtalet, som tecknas i 14 likalydande exemplar men för varje enskilt fackförbund. Motpart är arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen.

Den som bryter mot bemanningsavtalet kan hamna i tvist i Arbetsdomstolen och tvingas betala skadestånd. Men enligt bemanningsavtalets förhandlingsordning måste ärendet först gå igenom bemanningsbranschens avtalsnämnd innan en talan kan väckas i Arbetsdomstolen.

De som är seriösa fyller sin funktion på arbetsmarknaden.

Johan Redén, Målarna

Det skiljer bemanningsavtalet från andra kollektivavtal.

– Om vi får reda på att ett av våra medlemsföretag inte agerar som man ska, i enlighet med vår auktorisation eller med våra etiska regler, har vi ett tillsynsförfarande där man kan bli av med sin auktorisation eller sitt medlemskap, säger Martina Elfgren Lilja, förbundsjurist på Kompetensföretagen. 

Granskas vid varje ny ansökan

Kompetensföretagens styrelse fattar beslut om uteslutning eller fråntagande av auktorisation. Det sker i så fall på olika grunder på den partssammansatta auktorisationsnämndens rekommendation.

I nämnden sitter representanter från Kompetensföretagen, Unionen och LO. En medlem kan också få en varning. 

Företagen granskas varje gång de ansöker om att förnya sin auktorisation. En extra granskning av ett företags auktorisation startas om Kompetensföretagen får in en anmälan om brott mot den. Även om ett bemanningsföretag utesluts ur Kompetensföretagen kan det fortsätta med sin verksamhet.

– Men då hamnar det i svår situation i förhållande till oss om det inte har något avtal, säger Johan Redén.

Vad handlar konflikten om?

Målarna anser att kravet på yrkeskompetens i måleriavtalet är ett anställningsvillkor som även bemanningsföretag som tecknat bemanningsavtalet mellan LO och Kompetensföretagen måste rätta sig efter.

I bemanningsavtalet finns en likabehandlingsprincip som innebär att uthyrd arbetstagare ska ha lön och allmänna anställningsvillkor enligt det riksavtal som gäller på arbetsplatsen de är uthyrda till.

Det menar Målarna att företagen bryter mot, medan Måleriföretagen inte anser att kompetenskravet ingår i de anställningsvillkor som omfattas av vare sig bemanningsavtalet eller uthyrningslagen.

Om tvistande i AD och bemanningsavtalet

Om en tvist uppstår och arbetstagarsidan ska yrka skadestånd för brott mot bemanningsavtalet, men det inte finns några medlemmar (i något LO-förbund) hos arbetsgivaren, så är det centralt ansvarigt förbund – i det här fallet Målarna – som ska påkalla tvisteförhandling och yrka skadestånd.

Efter fullgjord förhandlingsskyldighet, och efter att tvisten behandlats i Bemanningsbranschens avtalsnämnd, kan talan väckas i Arbetsdomstolen.