Vad är problemet?

Arbetsmiljöverket definierar arbetslivskriminalitet som när företag eller organisationer medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet.

Det kan handla om att bryta mot arbetsmiljöregler, att ta emot bidrag som de inte har rätt till, låta bli att betala skatter och avgifter eller att låta människor som inte har arbetstillstånd arbeta i Sverige. Vilket kan leda till att människor utnyttjas, att företag inte konkurrerar på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Socialdemokraterna menar att arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brottsligheten och måste bekämpas med full styrka.

Vad har gjorts?

Regeringen har under sommaren lanserat en nationell strategi mot arbetslivskriminalitet med 45 tidsatta åtgärder. Några av punkterna handlar om att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring, att utreda huvudentreprenöransvar och att göra en översyn om hårdare krav på företag i rut- och rotsystemet.

– Det känns bra att få ett kvitto på att de frågor vi som förbund jobbat länge för att sprida kunskap om och kräva åtgärder mot, äntligen tas upp på allvar av politiken, säger Målarnas förbundsordförande Mikael Johansson.

– Det jag tycker är bra med strategin är att den har ambitionen att ta ett större och samlat grepp på hur vi bekämpa det vi benämner som arbetslivskriminalet

I slutet av år 2017 satte regeringen också i gång ett myndighetsgemensamt arbete för effektivare kontroller av arbetsgivare.

Nu jobbar regeringen för att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet, där nio myndigheter ska samverka och kunna göra gemensamma kontroller. Myndigheterna är bland andra Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Polisen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Två center har nyss öppnat och fram till 2023 ska det finnas totalt sju stycken i Sverige.

Vad vill partierna?

Vilken är den viktigaste åtgärden för att minska arbetslivskriminaliteten?

Vänsterpartiet
Den viktigaste åtgärden är att förstärka, förbättra och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet genom mer resurser, förändrade sekretessregler, inrättandet av regionala så kallade A-krimcenter och bättre samverkan med facken.
Socialdemokraterna
En av de senaste åtgärderna den socialdemokratiska regeringen arbetat med handlar om att inrätta regionala centrum ”A-krimcentrum” som ska bidra till att skapa en fysisk struktur och en lokal hållpunkt i kampen mot arbetslivskriminalitet.
Miljöpartiet
Vi vill öka kontrollerna och straffa oseriösa företag. Vi vill också öka informationsutbytet mellan myndigheter och lätta på sekretessreglerna, så att arbetslivskriminalitet kan upptäckas, förhindras och straffas.
Centerpartiet
En viktig del är förbättrad myndighetssamverkan för att upptäcka fler fall av fusk. Även mer behöver göras för att förhindra fusk och utnyttjande av arbetstillstånd, exempelvis när det gäller skenanställningar och handel med arbetstillstånd.
Liberalerna
Om man ska peka ut en enda åtgärd är det ett starkare samarbete mellan myndigheter. När Polisen, Skatteverket, Tullen med mera lägger samman sin information kan brott lättare upptäckas.
Moderaterna
Vi ser att mer resurser behöver tillföras polis och hela rättssystemet för att komma till rätta med kriminaliteten.
Kristdemokraterna
Det krävs ett enormt arbete på många fronter. Sekretesslagstiftningen måste göras om i grunden så att myndigheter kan hjälpa varandra med att stoppa fusk och kriminalitet, budgeten för ändamålet måste öka och myndighetssamverkan måste fördjupas och utökas.
Sverigedemokraterna
Utökad inspektionsverksamhet inom det myndighetsgemensamma samarbetet.

Vill ni förändra lagen om offentlig upphandling på något sätt?

Vänsterpartiet
Ja. Vi vill bland annat att man ska kunna ställa krav på kollektivavtal fullt ut i alla upphandlingar och att det som huvudregel ska ställas krav på att max två led av underentreprenörer får användas vid offentlig upphandling.
Socialdemokraterna
I början av juni tillsatte regeringen en utredning som bland annat ska titta på ifall regelverken bör skärpas och i så fall hur. Utredningen ska även föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll.
Miljöpartiet
Miljöpartiet vill bland annat att det ska vara lagkrav i lagen om offentlig upphandling att ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling när det finns risk för negativ påverkan på miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Ett sådant krav ska bland annat utformas så att det förebygger risken att arbetstagare utnyttjas.
Centerpartiet
Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att säkerställa att offentlig konsumtion är socialt och miljömässigt hållbar. Det är dock viktigt att inte sönderreglera den offentliga upphandlingen från centralt håll, utan ge utrymme för lokala myndigheter att anpassa upphandlingen efter lokala behov och förutsättningar.
Liberalerna
Vi vill göra det enklare för kommuner att upphandla, eller snarare samarbeta, med ideella föreningar. I dag är dem missgynnade eftersom de inte fungerar som företag.
Moderaterna
Vi vill underlätta för även mindre och nyare företag att delta i upphandlingar.
Kristdemokraterna
Upphandling av varor och tjänster för offentlig verksamhet måste ske på ett öppet, rättssäkert och transparant sätt. Här anser vi att regelverket skulle kunna förtydligas.
Sverigedemokraterna
Ja. Offentlig upphandling behöver utvecklas till att bli modern och kostnadseffektiv.

Behöver arbetskraftsinvandringen regleras på annat sätt än idag?

Vänsterpartiet
Ja. Vi vill återinföra den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. Arbetstillstånd ska endast ges till de branscher där det råder arbetskraftsbrist.
Socialdemokraterna
Vi vill att behovet på arbetsmarknaden ska styra arbetskraftinvandringens volym. Det behöver återinföras en arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring. Trycket på oseriösa arbetsgivare bör öka och kraven på förhandskontroller av företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandring.
Miljöpartiet
Vi vill fortsätta att utveckla Sveriges öppna regelverk för arbetskraftsinvandring. Vi vill införa ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade personer, som innebär en möjlighet att under viss tid söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta företag. Vi vill också fortsätta arbetet med att förhindra kompetensutvisningar, bl.a. genom att ett uppehållstillstånd inte ska behöva återkallas vid ringa fall av avvikelser.
Centerpartiet
Lagstiftningen inte kunna missbrukas av organiserad brottslighet eller andra som vill utnyttja människor i utsatthet. Därför arbetar Centerpartiet både nationellt och på EU-nivå för att lagstiftningen för arbetskraftsinvandring ska bli tryggare och mer förutsägbar.
Liberalerna
Ja, det behöver bli snabbare handläggningstider på Migrationsverket. Samtidigt är vi öppna för ett skärpt försörjningskrav, som säkerställer att alla som kommer kan försörja sig och sin eventuella familj.
Moderaterna
Vi vill värna den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, men bekämpa fusket och skärpa kraven för arbetskraftsinvandring till jobb som arbetslösa som finns i Sverige kan ta.
Kristdemokraterna
Systemet utnyttjas idag felaktigt. Det är angeläget att arbetstillstånd utfärdas på rättssäkra grunder och att kompetensutvisningarna av utländsk arbetskraft stoppas. Vi vill även ta bort möjligheten till spårbyte.
Sverigedemokraterna
Ja, en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning måste återinföras, samtidigt som ett ordentligt lönegolv kommer på plats, tillsammans med krav på heltäckande sjukförsäkring, och krav på heltid. Därtill skall svenska villkor fortsatt garanteras, genom att berörda instanser visar att villkoren för anställningen inte understiger normen inom respektive bransch.