Vad är problemet?

Arbetsmiljöverkets mål är att ingen ska dö på jobbet. Men det är lång väg dit. Förra året omkom 39 personer på jobbet. Det är i samma nivå som det genomsnittliga antalet dödsfall på arbetet under åren 2012-2021.

Under 2021 ökade också antalet arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning med 23 procent, jämfört med året innan. Även arbetssjukdomarna ökade kraftigt i antal, vilket till stor del kan förklaras med pandemin, rapporterade tidningen Arbetet.

Både fack och arbetsgivarorganisationer har kritiserat Arbetsmiljöverket och vill att det ska tas ett stort omtag av myndighetens verksamhet. En del i kritiken har gällt att informationen från myndigheten varit både för sen och för otydlig och att myndigheten inte lyssnar på aktörerna.

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats, men kontroller och förebyggande arbete sker ihop med skyddsombud.

Skyddsombud är arbetstagarnas arbetsmiljörepresentanter och ska finnas på alla arbetsplatser med fler än fem anställda. Om det inte finns något skyddsombud har regionala skyddsombud rätt att kontrollera arbetsmiljön.

Men de regionala skyddsombuden får bara komma in på arbetsplatsen om det finns minst en facklig medlem där. Det gör att vissa arbetsplatser inte kan kontrolleras, även om företaget har kollektivavtal. Det här har LO påtalat som ett stort problem.

Partierna som är emot detta kritiserar bland annat den fackliga kopplingen till skyddsarbetet.

Vad har gjorts?

Regeringen och Vänsterpartiet la fram ett förslag om att regionala skyddsombud skulle få besöka även arbetsplatser utan fackliga medlemmar, men förslaget röstades ner år 2020.

Regeringen har därefter gett en särskild utredare i uppdrag att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och komma med förslag på bättre förutsättningar. Den utredningen ska redovisas nu i augusti.

Sedan slutet av förra året gäller en ny lag med starkare skydd för visselblåsare. Det innebär att alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha särskilda kanaler där personer som jobbar i verksamheten anonymt kan larma om missförhållanden.

Själva funktionen att ta emot larm ska finnas på plats sedan 17 juli.

Vad vill partierna?

Hur ser ni på skyddsombudens roll?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vi vill stärka skyddsombudens ställning. Vi vill bland annat stärka skyddsombudens rätt till utbildning och utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Skyddsombuden har en oerhört viktig roll. Vi anser att skyddsombudens befogenheter, anställningstrygghet och kompetensutveckling inom sitt uppdrag bör stärkas.

Miljöpartiet
Miljöpartiet

Skyddsombuden spelar en helt avgörande roll för att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut. Det är en fantastisk resurs att vi i Sverige har så många skyddsombud på arbetsplatser över hela landet.

Centerpartiet
Centern

Skyddsombuden har en viktig roll på arbetsplatsen att säkerställa en god arbetsmiljö. Så ska det även fortsättningsvis vara. Däremot är vi kritiska till det förslag som fanns om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud. Vår utgångspunkt är att ansvaret för tillsynen av arbetsmiljön är och måste vara ett myndighetsansvar.

Liberalerna
Liberalerna

Vi har varit skeptiska till de regionala skyddsombuden som införts. Det ger allt för stor makt och ansvar till facken för arbetsmiljön. Vi menar att myndigheten behöver kliva fram.

Moderaterna
Moderaterna

Vi menar att skyddsombuden fyller en viktig funktion på svenska arbetsplatser.

KD
Kristdemokraterna

Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö. Skyddsombuden måste vaka över de fysiska, organisatoriska frågorna såväl som de sociala och psykiska arbetsmiljöfaktorerna.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna

Vi vill se fler lokala skyddsombud och en ny avpolitiserad modell för det regionala arbetsmiljöarbetet.

Vill ni göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vad gäller Arbetsmiljöverket vill vi genomföra tre förändringar. För det första vill vi tillföra mer resurser så att fler arbetsmiljöinspektörer kan anställas och fler inspektioner genomföras. För det andra vill vi se över myndighetens många uppdrag och prioritera upp arbetet med tillsyn, inspektion och kontroll. För det tredje vill vi förbättra myndighetens samarbete med parterna. Vi avser inte att göra några förändringar på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Det finns behov av ökad förståelse för hur ett arbetsliv i förändring påverkar arbetsmiljön och organiseringen av arbete. Forskning är viktig. Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap är centrala i detta sammanhang, liksom arbetsmarknadens parter. Nyligen gav den S-ledda regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur belastningsskador i arbetet kan förebyggas med bland annat rätt utrustning.

Miljöpartiet
Miljöpartiet

Utöver att stärka Arbetsmiljöverkets tillsyn, har vi inte några förslag till större förändringar av myndigheterna.

Centerpartiet
Centern

Arbetsmiljöverket behöver jobba mer för att arbetsmiljön på företag blir bättre. En viktig del är att öka kunskapsspridning och utveckla bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Liberalerna
Liberalerna

De behöver för det första bli mer aktiva utåt, facken kan inte ha allt ansvar för arbetsmiljön. Därtill vill vi att de fortsätter med sitt viktiga kunskapsspridande arbete.

Moderaterna
Moderaterna

Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att ytterligare stärka tillsynen av den psykosociala arbetsmiljön och skärpa sanktionerna mot arbetsgivare inom vissa yrkesgrupper.

KD
Kristdemokraterna

Med de insikter som finns om kvinnors och mäns olika förutsättningar och om ohälsa bör Arbetsmiljöverket utveckla verktyg för och kartlägga hur kvinnor och män exponeras för riskfaktorer som kan leda till sjukskrivning och hur man kan förebygga dessa riskfaktorer.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna

Ja, vi vill utöka båda myndigheternas uppdrag och resurser.