Vägvalet som förbundet nu står inför handlar om att fortsätta som eget förbund med en rejält avskalad organisation eller att bli en del av Byggnads.

Jan-Olof Gustafsson är vice ordförande och kassör i Målarna. Han har varit sammankallande i arbetsgruppen som gjort konsekvensbeskrivningar för de olika alternativen.

Sista dag 23 feb för motioner

– Beslutet är inte fattat, det tas på kongressen i augusti nästa år. Det är viktigt att komma ihåg, säger Jan-Olof Gustafsson och fortsätter:

– Frågan ska nu diskuteras med medlemmar och vi måste pröva varje argument. Vi anställda behöver gå i medlemmarnas skor och ta reda på vad är bäst för dem, säger han.

Avdelningarna runt om i landet kommer att träffa medlemmar i olika sammanhang för att fånga upp synpunkter och frågor. Medlemmarna kan genom sina avdelningar skriva motioner till kongressen. Sista dag för motioner är 23 februari.

Tidigare omorganisation

Det är inte första gången Målareförbundet gjort utredningar och tagit beslut om förändringar i organisationen. Även senast var Byggnads ett av alternativen. Då röstades det ned och istället samlades förbundet under ett organisationsnummer. Längst ned i texten finns länkar till artiklar från den processen som pågick under 2017.

Färre medlemmar

Bakgrunden till vägvalet är att medlemsantalet i förbundet har minskat från 14 446 till 12 904 medlemmar från 2015 till idag.

Förutom medlemsavgifter har inkomsterna minskat genom att branschavgiften från Särskilt tillägg måleri har upphört.

Nästa år kommer förbundet ha 38 miljoner mindre i intäkter jämfört med 2015. Även de finansiella intäkterna riskerar att bli lägre än tidigare år.

Målarna 13 000 medlemmar

En arbetsgrupp har utrett om det finns ekonomiska förutsättningar för att fortsätta som eget förbund och kommit fram till att fortsätta som organisationen ser ut idag är inte möjligt.

Byggnads 103 000 medlemmar

En mer detaljerad beskrivning av besparingar och hur det kan göras förändringar i organisationen som påverkar medlemmarna så lite som möjligt görs nu och kommer vara klar 1 februari.

Tidigare så kallade heliga kor behöver slaktas

Jan-Olof Gustafsson, vice ordförande Målarna

Ska Målarna vara kvar som eget förbund blir det ett annat förbund än idag.

– Tidigare så kallade heliga kor behöver slaktas, exempelvis försäkringar. Vi måste ha ett “nice to have, need to have” perspektiv, säger Jan-Olof Gustafsson.

– Vi måste ha ett “nice to have, need to have” perspektiv, säger Jan-Olof Gustafsson.

Målarna 500 förtroendevalda

Byggnads har fem kollektivavtal och Måleriavtalet skulle bli det tredje största och lackavtalet det minsta. Byggnads har ett mindre försäkringspaket än Målarna, de har ingen kollektiv hemförsäkring.

Byggnads 5 000 förtroendevalda

– Det har funnits påståenden och frågor kring Byggnads och de har vi i arbetsgruppen försökt att besvara med fokus på medlemmarna och inte på anställda och förtroendevalda, säger Jan-Olof Gustafsson.

I faktarutor nedan kan du själv se några av de fördelar och nackdelar med alternativen som arbetsgruppen tar upp i sin rapport.

Likheter mellan förbunden

– Byggnads är i väldigt många delar likt oss och vi samarbetar redan med a-kassan, medlemscenter, studier och genom 6F och Fasab, säger han.

Arbetsgruppen har bestått av Jan-Olof Gustafsson, Tina Löfgren, Josefine Johansson, Jonny Svensson och Peter Sjöstrand.

Deras rapport har godkänts av Förbundsstyrelsen som kommer att uppdatera underlaget fram till beslutet ska tas.

Fördelar och risker med att gå upp i Byggnads

Fördelar

 • Ökad tillgänglighet för hjälp och rådgivning genom 380 anställda och fler lokalkontor.
 • Medlemscenter med svar om kollektivavtal, försäkringar med mera.
 • Mer lokalt facklig verksamhet utifrån 183 kretsar.
 • Starkare röst i samhällsdebatten genom stark ekonomi och kommunikationsavdelning.
 • Möjlighet att teckna juristförsäkring.
 • Även byggnads är ett yrkesförbund, den viktiga yrkesidentiteten stärks ytterligare.
 • Starkare som part i avtalsförhandlingar.
 • Stark ekonomi med möjlighet att utveckla verksamheten.
 • Välutvecklad ungdomsverksamhet kan gynna Målarnas medlemmar där stor andel är under 30 år.
 • Lägre medlemsavgift för ungefär hälften av medlemmarna.

Risker

 • Svårare att få inflytande då vi kan få svårare att rekrytera förtroendevalda målare och lackerare till nya organisationen.
 • När personal slutar finns risk att andra yrkesgrupper anställs som ombudsmän vilket kan resultera i en svagare röst för målare och lackerare.
 • Mindre fokus på små arbetsplatser
 • Medlemstapp
 • Ingen kollektiv hemförsäkring.
 • Högre medlemsavgift för de som tjänar över 36 000 kr i månaden.

Källa: Målarnas rapport Vägval 2023

Fördelar och risker med eget, mindre förbund

Fördelar

 • Målare och lackerare har rådighet och självständighet över de beslut som fattas. Förbundet har kvar en egen röst i LO:s styrelse.
 • Behåller Målarnas facktidning, unik möjlighet att nå ut till yrkesmålare och lackerare.
 • Kommunikation via egen hemsida och sociala medier.
 • Möjlighet att ta in förtroendevalda på projekt vilket ökar det fackliga engagemanget och för facket närmare medlemmarna.
 • Våra egna utbildningar med möjlighet att påverka innehållet.
 • MIRA har en struktur som gynnar den lokala verksamheten och rekryterat förtroendevalda förutom att vara motor i jämställdhetsarbetet.

Risker

 • Färre antal anställda och mindre möjlighet för förtroendevalda till facklig tid riskerar att medlemmarna upplever att de inte får den service de anser sig ha rätt till.
 • En svagare röst i samhället och på arbetsplatsen eftersom arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till medlemskapet måste prioriteras bort.
 • Tappa ännu mer medlemmar
 • Lägre organisationsgrad (sjunkit till under 70% nu)
 • Anställda och förtroendevalda slutar och svårt att rekrytera nya
 • Kraftigt höjd medlemsavgift

Källa: Målarnas rapport Vägval 2023