De nya reglerna är en följd av en lagändring som riksdagen beslutat och innebär att återbetalning ska ske inom 30 dagar eller med en åter­betalningsplan på 12 månader.

Om personen inte betalar ska Försäkringskassan lämna skulden direkt till Kronofogden för indrivning.

Tidigare har Försäkringskassan i första hand själv försökt driva in pengarna och därefter ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Gäller alla ersättningar

Denna nyordning gäller alla typer av ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassan handlar 20 procent av alla återkrav om misstag i den egna handläggningen.

Om individen ”skäligen” borde ha förstått att man är återbetalningsskyldig kan Försäkringskassan göra fel men ändå kräva återbetalning.

LO-TCO rättsskydd skriver i ett pressmeddelande att de nya reglerna är ”synnerligen ingripande för den försäkrade och rättssäkerhetsfrågor får ökad aktualitet till följd av ändringarna. Det bedöms även uppstå ett ökat behov av att den försäkrade företräds av kvalificerat ombud i domstol liksom att muntlig förhandling regelmässigt begärs som ett led i domstolsprövningen.”