Målarna som förbund har funnits sedan 1887 med uppdraget att tillvarata målare sedermera lackerares intressen.

Båda våra yrken härstammar från målarskrået som även innefattade skyltmålare och vagnsmålare.

Vår rätt att existera som fackförbund är inte av gud given, utan utgår från att vi är den absolut bästa organisationen för våra medlemsgrupper.

Ända sedan jag 1980 påbörjade min lärlingsutbildning till målare har Målarna varit en lika naturlig del av min yrkesidentitet som mina vita byxor.

Jag är stolt över vad Målarna har uträttat historiskt, och alltjämt gör för våra medlemmar.

Fackets styrka

Grunden för facklig styrka utgår från hur väl vi lyckas att organisera vår del av arbetsmarknaden genom att en stor majoritet av alla som jobbar i våra yrken dels är med i facket, dels omfattas av kollektivavtalet, samtidigt att vi har ekonomiska muskler för att förvara och utveckla våra medlemmars villkor.

Jag kan ärligt säga att vi är den bästa organisationen för målare och lackerare.

Målarna har aldrig varit, och kommer inte heller att höra till de större förbunden, men jag kan ärligt säga utan att darra på manschetten att vi är den bästa organisationen för målare och lackerare.

Vi har en hög organisationsgrad, vi har ett av arbetsmarknadens bästa kollektivavtal, vi tar vår plats i samhällsdebatten när helst villkoren för våra medlemmar prövas, samtidigt har vi kunnat hålla medlemsavgiften på en rimlig nivå.

Det stora vägvalet

Vi vore inte den bästa organisationen om vi inte samtidigt har modet att pröva vår organisation för att svara på frågan om vi även i framtiden är den bästa organisationen för landets målare och lackerare.

Det är just denna insikt som förbundsstyrelsen ville sätta under lupp när vi gav kongressutredningen med namnet Vägval 2023 i uppdrag att beskriva det vägval vi står inför.

Vi vore inte den bästa organisationen om vi inte samtidigt har modet att pröva vår organisation.

Utredningens uppdrag har varit att se långsiktigt, vilket vi definierat som minst två kongressperioder det vill säga åtta år.

Utredningen har utgått från den sjunkande medlemsutvecklingen, och minskande ekonomiska intäkter. 

Det utredningen har kommit fram till är att Målarna står inför ett vägval, där vi endera gör kraftiga besparingar och organisatoriska förändringar av vår organisation, eller söker samgående med Byggnads.

Den stora debatten

Båda vägvalen innebär stora förändringar, det är nödvändigt att dessa diskuteras ingående i vår organisation där fördelar vägs mot nackdelar.

Utgångspunkten måste hela tiden vara vad som gynnar nuvarande och kommande målare och lackerare bäst.

Utgångspunkten måste vara vad som gynnar målare och lackerare bäst.

När nu utredningen är presenterad startar den stora debatten som skall leda fram till ett beslut.

Vägvalet är en demokratisk process som slutligen avgörs av vårt högsta beslutande organ, kongressen som möts den 23-25 augusti.

Diskutera med kollegorna

Din röst som medlem är viktig.

Diskutera med dina arbetskamrater, delta i de aktiviteter som din avdelning och sektion kommer att anordna, var med och utse de som skall representera dig som kongressombud.

Din röst är viktig.

Valet om vilket vägval vi skall göra i augusti är ditt, och jag säger som förbundsordförande för inte bara Sveriges äldsta, utan även mest färgstarka fackförening; varsågoda ordet är fritt.

Jag vill avslutningsvis önska dig och din familj en God Jul och ett riktigt Gott Nytt år.