Jobbax har kollektivavtal för måleriyrket sedan 1 mars 2021. Tvisten handlar om hur kollektivavtalets paragraf 2 om vilken utbildning som krävs för att vara målare ska tolkas. Förbundet hävdar att Jobbax har två anställda som inte bevisat sin yrkeskompetens på något av de sätt som krävs.

– Trots den systematik vi haft tillsammans med arbetsgivarna i 70 år finns inte tillräckligt för att bevisa partssamsynen eftersom människorna inte finns kvar i livet och själva ordalydelsen står inte i kollektivavtalet, säger Målarnas förbundsombudsman Stefan Cedermark.

Enligt paragraf 2 i kollektivavtalet för måleriyrket kan företag bundna av avtalet anställa målare som kan visa sin yrkeskompetens genom skolbetyg eller genom bevis om att ha arbetat som målare minst fyra år. De åren motsvarar en genomgången lärlingsutbildning.

Yrkeskompetens kan också styrkas genom ett arbetsprov som godkänns av representanter för de lokala parterna.

Samsyn tidigare

I paragraf 2 står inte uttryckligen att de fyra åren ska har gjorts hos ett företag med kollektivavtal. Det står däremot i utbildningsavtalet som ett krav för att som lärling utbildas till målare. Förbundet menar att eftersom lärlingsutbildningen ska genomföras på ett företag som är bundet av måleriavtalet, måste även arbetet som målare i fyra år ha utförts på företag med avtal för att säkerställa att arbetet motsvarar branschens krav på yrkeskompetens.

– Vi och Måleriföretagen har haft samsynen tidigare, det här var inte en fråga så länge vi hade servicearbetaravtalet. Men nu när vi sagt upp det vill företagen hitta andra vägar att anställa outbildad arbetskraft, säger Stefan Cedermark.

Målarna i viss mån rätt

Arbetsdomstolen skriver i domen att denna koppling mellan de angivna regleringarna i viss mån talar för förbundets ståndpunkt. Men eftersom det inte finns något uttryckligt krav i avtalstexten om fyra års måleriarbete hos avtalsbundet företag måste det styrkas med andra omständigheter.

”Det är inte heller utrett att detta varit den gemensamma partsavsikten eller att det funnits en sådan av kollektivavtalsparterna godkänd och etablerad avtalstillämpning.” skriver Arbetsdomstolen och fortsätter:

”Kravet på minst fyra års yrkeserfarenhet kan med andra ord uppfyllas även genom arbete hos arbetsgivare som inte varit bunden av måleriavtalet.”

Dom kan påverka andra tvister

– Efter en djupare analys får vi ta ställning till hur vi ska agera i andra tvister och förhandlingar som den här domen kan påverka, säger Stefan Cedermark och fortsätter:

– Det blir förbundsstyrelsen som får ta ställning till om vi ska driva frågan förhandlingsvägen, för att få en tydligare skrivning i kollektivavtalet.

Arbetsdomstolens beslut att avslå Målareförbundets talan var enhälligt. Förbundet ska ersätta Måleriföretagens och Jobbax rättegångskostnader med 162 470 kronor. Här kan du läsa hela domen.