Arbetsmiljöverket har kommit ut med nya föreskrifter för byggnadsställningar och skyddsanordningar. De nya reglerna gäller från juli 2014.

– Vi har förtydligat reglerna och anpassat dem efter nya omständigheter i branschen. Det är nödvändigt för att får ner olyckstalen inom en redan skadedrabbad bransch, säger Åke Norelius, Arbetsmiljöverkets projektledare för föreskriftsarbetet.
De senaste tio åren har mellan 170 och 200 personer anmält skador årligen vid montering av eller vid arbete med byggnadsställningar.
För att skydda arbetstagare och byggnader mot väder och vind har det blivit allt vanligare att använda väderskydd. Byggnadsställningar och väderskydd monteras ihop men är ofta byggda av två separata företag. Stora risker kan uppstå om den ena saknar kunskap om den andras konstruktion. De nya föreskrifterna ställer även särskilda krav på väderskydd, som tidigare inte fanns.
– Föreskrifterna innebär att man måste ta hänsyn till de laster som beror på att de båda konstruktionerna sitter ihop. Det krävs beräkningar för konstruktionerna som om de vore en och samma enhet, säger Åke Norelius.
En annan nyhet är att det inte längre ska gå att hyra ut ställningar som aldrig granskats i en typkontroll.
– Man ska inte längre kunna konkurrera med en sämre arbetsmiljö, säger Åke Norelius.
Den gamla föreskriften upphör att gälla den 1 juli 2014 och ersätts då av den nya föreskriften. Begränsning vad gäller upplåtelse (§11) och delar av kravet på utbildning för att uppföra väderskydd (§ 47) i de nya föreskrifterna börjar gälla senare, den 1 januari 2016.