Vilket ansvar har arbetsgivaren i dagens regler?

Redan idag måste din arbetsgivare säkerställa så att din personliga skyddsutrustning är ändamålsenlig för de risker som den ska skydda dig emot efter att ha gjort nödvändiga justeringar. Men nu preciseras reglerna om andningsskydd.

Hur ändras arbetsgivarens ansvar med preciseringarna?

Arbetsgivaren måste se till att varje andningsskydd är individuellt utprovat. När det gäller tätsittande andningsskydd måste arbetsgivaren kontrollera tätheten. Det ska göras med en så kallad tillpassningsprovning. 

Hur gör man en tillpassningsprovning?

Det finns olika sätt att göra det på. Ett sätt är att du tar på dig andningsskyddet under en huva som täcker huvud, hals och axlar. Sedan sprutar man in ett smak- och doftämne i huvan. Om du då känner smak eller doft från ämnet visar det att andningsskyddet inte är tätt. 
Man kan även mäta lufttrycket i andningsskyddet.  

Varför görs dessa preciseringar i reglerna?

Det är för att verkligen säkerställa så att andningsskydden fungerar, så att arbetstagaren inte utsätts för risker och faror.
Ansikten är olika, därför måste man prova ut andningsskyddet så att det verkligen är rätt modell och storlek som passar just för dig.  

De nya föreskrifterna

De nya föreskrifterna finns att läsa i sin helhet på Arbetsmiljöverkets webb av.se